مرکز مشاوره صلح درون به واسطه حضور مشاوران و روانشناسان برتر و متخصص در دپارتمان های تخصصی، مشاوره تحصیلی در زمینه های مختلف ارائه می دهد.