آمنه قطبی کلینیک صلح درون

آمنه قطبی

روانشناس و مشاور
متخصص در زمینه درمان های تکنولوژیک (نوروفیبدبک، بیوفیدبک، QEEG، TDCS )
مشاوره وروان درمانی اختلالات افسردگی، اختلالات خواب، وسواس فکری و عملی
مصاحبه و تشخیص اختلالات کودکی از جمله اوتیسم، بیش فعالی و کاهش توجه ...

تخصص های خانم آمنه قطبی

مشاوره و روان درمانی اختلالات افسردگی، اضطراب، وسواس فکری و عملی

زوج درمانی و خانواده درمانی

مصاحبه و تشخیص اختلالات کودکی از جمله اوتیسم، بیش فعالی و کاهش توجه و …

متخصص در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ (نوروفیدبک، بیوفیدبک، TDCS، QEEG )

ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای اﻧﻮاع ازﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ

تخصص در درﻣﺎن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﯾﮑﻮز و ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع

رزرو آنلاین وقت مشاوره آمنه قطبی

رزومه پژوهشی خانم آمنه قطبی

اراﯾﻪﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ در در داﻧﺸﮕﺎه PADOVA ایتالیا (EHP 2017)

The mediating role of coping in relationship between social support and quality of life
Predicting model of quality of life in breast cancer: spiritual well-being, body image and coping

رزومه پژوهشی خانم آمنه قطبی

تجربه نوروتراپیست بیش از ۳ سال در کلینیک اعصاب و روان آتیه

تجربه بیش از ۷ سال به عنوان سوپروایزر و درمانگر در کلینیک روانشناسی دل آرام

فعالیت در بخش اعصاب و روان بیمارستان پارسا به عنوان روانشناس

دوره های گذرانده شده خانم آمنه قطبی

ﺷﺮﮐﺖ در دوره  ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﻃﺐ رﻓﺘﺎری

برگزاری کارگاه های تخصصی خانم آمنه قطبی

آموزش روانی

ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ-ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ -ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮد در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ی درﻣﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

آﻣﻮزش دوره ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ

آﻣﻮزش ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ