• 02122618001 - 02122618005
دکتر خدیجه ابوالمعالی | روانشناس

دکتر خدیجه ابوالمعالی

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد رودهن

استاد منتخب گروه روان شناسی دانشگاه آزاد رودهن

پژوهشگر نمونه دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد رودهن

مولف و مترجم کتب روانشناسی و مجری طرح های پژوهشی

 

رزومه علمی

فارغ التحصیلی از رشته روانشناسی کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی با معدل 88/17 از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فارغ التحصیلی از رشته روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 87/17 از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

فارغ التحصیلی از رشته روانشناسی تربیتی در مقطع دکتری تخصصی با معدل 21/19 از دانشگاه الزهرا تهران

موفقت های علمی

استاد منتخب گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن  سال 1388 و 1396

پژوهشگر نمونه دانشکده روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن ( سال 1392 )

مجری طرح پژوهشی ساخت و استاندارد سازی مقیاس خشونت خانگی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

همکار طرح پژوهشی استاندارد سازی مقیاس کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

مجری طرح پژوهشی ساخت و استانداردسازی مقیاس سلامت روان براساس آموزه های اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

همکار طرح پژوهشی ملی نظام مراقبت­های اجتماعی از دانش آموزان، وزارت آموزش و پرورش

سوابق اجرایی

مدير گروه علوم تربيتي در دانشگاه امام صادق (ع)- پرديس خواهران به مدت 2 سال

مدیر گروه روان شناسی اصلاح و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن از سال 88- 90

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن. از سال 96 تاکنون

عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات در معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع)

عضو هیآت تحریریه نشریه علمی – پژوهشی Iranian Educational Sociology

عضو هیأت تحریریه نشریه بین المللی Learning and Memory

عضو هیأت تحریریه نشریه فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و بهداشت دانشگاه آستارا

عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش سلامت

رزومه پژوهشی

1397، 2018

 1. ابوالمعالی، خدیجه؛ رضایی نیارکی، مهديه. (1397). تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب آوری و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. اعتیادپژوهی، 12 (45): 209-230.
 2. آقاپور، مهدی؛ ابوالمعالی، خدیجه*. اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1397). مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی دختران دوره­ی متوسطه. پژوهش در نظام­های آموزشی، 12 (42): 1-1.
 3. آقاپور، مهدی؛ ابوالمعالی، خدیجه*. اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1397). اثربخشی آموزش راهبردهای کمک­خواهی بر افزایش سازگاری تحصیلی دختران. مطالعات جامعه­شناختی. 97: 29-41.
 4. ابوالمعالی، خدیجه*؛ رستم آبادی، فرحناز. (1397). مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی زنان ورزشکار یوگا و غیرورزشکار در شهر تهران. فصلنامه پژوهش سلامت. 3 (2): 82-88.
 5. ابراهیمی، عصمت؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ هاشمیان، کیانوش. (1396). نقش واسطه ای ساختار انگیزشی در رابطه­ی بین توانایی­های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان. روان شناسی دانشگاه علامه، 13 (46): 171-190.
 6. کاظمیان، رضا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (پذیرش برای چاپ). مقایسه مکانیزم‌های دفاعی رشد یافته، رشد نایافته و روان‌رنجورانه در افراد جانباز و افراد عادی. طب جانباز.
 7. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1397). نقش هویت تحصیلی و هیجان­های تحصیلی در پیش­بینی هویت تحصیلی دختران دبیرستانی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.
 8. الهام­پور، فوزیه، گنجی، حمزه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). مقایسه رابطه پیشرفت تحصیلی با درگیری تحصیلی، سرسختی و ادارک محیط کلاس درس در دانش آموزان دختر و پسر. مجله تخصصی پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری. 2 (3): 26-40. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1334565/
 9. اعرابیان، اقدس؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب آوری و فرسودگی تحصیلی دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7 (18): 141-163.
 10. محمودی، علی؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). ساخت و هنجاريابي پرسطنامه نگرش سنج استعداد رياضي. فصلنامه علمي– پژوهطي رهيافتي نو در مديريت آموزشی، 9 (2): 77-103.
 11. علیزاده، مرجان؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). طراحی و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی خانواده محور بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دختران تیزهوش. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 9 (2): 75-88.
 12. یارویسی، رضا؛ ناظم، فتاح؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه. پژوهش در نظام­های آموزشی. 12: 415-435.
 13. مرادی، محبوبه؛ کرمی­نیا، رضا؛ حاتمی، حمیدرضا؛ ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1397). بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری سبک‌زندگی در زنان شهر تهران. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، 43 (13): 7-31.
 14. مظاهری، ساناز؛ ناظم، فتاح. ابوالمعالی، خدیجه. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزهی مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی. فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، 5 (2): 66-80.
 15. Khosrotash, Parisa; Abolmaali, Kh, Hashemian, K. (2018). Studying the Effectiveness of Integrative Instruction in Executive Function and the Collaborative for Academic, Social and Emotional learning on the Math: performance. International Journal of Psychology A case study of female students with the mathematical learning disability.

 

1396، 2017

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛ موسی­زاده، زهره. (1396). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه سلامت روان بر اساس آموزه های اسلامی. فصلنامه روان شناسی و دین، 5 (2): 1-12. https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-440-fa.pdf
 2. ابوالمعالی، خدیجه*؛ اصفا، آرزو، هاشمیان، کیانوش. (1396). الگوی ساختاری پیش بینی اهمال کاری تحصیلی با میانجیگری بهزیستی روان­شناختی، اجتماعی و هیجانی در دانشجویان. پژوهش در نظام­های آموزشی، 11 (39): 21-40. http://www.jiera.ir/article_61047.html

18 . چهره، هاشمیه، ازگلی، گیتی؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ نصیري، ملیحه. (1396). بررسی ارتباط ویژگیهاي شخصیتی و رضایت زناشویی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی: مرور سیستماتیک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22: 121-132. https://sjku.muk.ac.ir/article-1-3566-en.pdf

19. خالدی، سارا؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک های هیجانی در افراد  و برونگرا. فصلنامه روان شناختی تحلیلی- شناختی، 8 (28): 33-42.http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_536133.html

 1. خسروتاش، پریسا؛ ابوالمعالی، خدیجه*. هاشمیان، کیانوش. (1396). مقایسه اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداومِ دختران دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در دوره ابتدایی. افراد استثنایی، 7 (27): 79-113. http://jpe.atu.ac.ir/article_8236.html
 2. صابر گرکانی، افسانه؛ کشتی آرای، نرگس؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی بر مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، 3 (5): 131-151.
 3. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی ورابطه‌ی آن باپرخاشگری در نوجوانان دختر دبیرستانی شهر تهران. روان­سنجی، 22: 125-140. http://jpsy.riau.ac.ir/article_1202.html
 4. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، هاشمیان، کیانوش. (1396). پیش بینی پرخاشگری دختران نوجوان بر اساس فرآیندهای ارتباطی خانواده با میانجیگری تنظیم شناختی هیجان. مطالعات روان­شناختی دانشگاه الزهرا، 13 (3): 129-146. http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_3034.html
 5. کهندانی، مهدیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه‌ی انعطاف‌پذیری شناختی دنیس، وندروال و جیلون. نشریه روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه مرودشت، 8 (29): 53-70. http://jpmm.miau.ac.ir/article_2556.html

25. گراوند، فریبرز؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ گنجی، حمزه؛ کیامنش، علیرضا. (1396). تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 7 (25): 181-202.

 1. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ میرهاشمی، مالک. (1396). نقش میانجی گر هیجان تحصیلی در رابطه بین محیط یادگیری سازاگرا و شایستگی تحصیلی دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران. پژوهش­های کاربردی روان شناختی دانشگاه تهران، (2)8: 72-95. http://jem.atu.ac.ir/article_7566.html
 2. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*، میرهاشمی، مالک. (1396). ساختار تحلیل عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش آموزان دختر نوجوان. فصلنامه روان شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی، 11، 2 (42): 275-294. http://apsy.sbu.ac.ir/article/view/16959
 3. 28. میرحیدری، سیدجعفر؛ میرهاشمی، مالک؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت. فصلنامه توانمندی کودکان استثنایی، 21(8): 16-24. https://www.empoweringchildrenj.com/article/85
 4. هیراد آسا، ماهرخ؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). پیش­بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. مجله تخصصی پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری. 2 (10): 83-95. http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1735301&l=fa
 5. ساعی، ویدا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان بیماران مبتلا به بیماری صرع. مجله علمی- پژوهشی خانواده و بهداشت. 7 (4): 16-1.
 6. پاشا خانلو، ترانه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک زندگی در زنان متأهل. مجله علمی- پژوهشی خانواده و بهداشت، 7 (3): 10-1.
 1. Jonbeshi A, Abolmaali K*. Confirmatory Factor Analysis of the Experiential Avoidance Questionnaire in High School Students. Journal of behavioral Science 2017; 11(2):1–7.
 2. Mohammad Nezhad M, Nazem F, Abolmaali K. Identification Empowerment Predisposing Factors in Islamic Azad University - A Theory Grounded Theory Approach. Interdisciplinary Journal of Education 2017; 1(4):64–72.
 1. Abolmaali, K; AghaeipourGavasaraei, M. (2017). Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Reducing the Maladaptive Schemas of Posttraumatic stress disorder in Veterans' Wives. Interdisciplinary Journal of Education, 1 (2). 7-19.

1395، 2016

 1. . ابوالمعالی، خدیجه*؛ آل یاسین، فاطمه. (1395). بررسی معنای زندگی از دیدگاه امام علی و مقایسة آن با دیدگاه ویکتور فرانکل. دو فصلنامه علوم تربیتی و معارف اسلامی، 4 (6): 85-105.
 2. ابوالمعالی، خدیجه*، آقایی­پور گواسرایی، مائده، کمال، اکرم سادات. (1395). ­مقایسۀ اثربخشی آموزش تکنیکهای شناختی رفتاری و آموزش طرحواره محور بر تعدیل علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. پزشکی علمی جندی شاپور. 15 (2). 200-187.
 3. ابوالمعالی، خدیجه*؛ گودرزی، مهدی. (1395). تبیین معنای زندگی بر اساس تصور خدا و اضطراب مرگ در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. دو فصلنامه­ی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام. 3: 5-23.
 4. ابوالمعالی، خدیجه*؛ یعقوبی، مطهره. (1395). ساخت و عامل يابي پرسشنامه رهبري كار تيمي در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول. نوآوري هاي مديريت آموزشي، 11 (4): 7-19.
 5. ابوالمعالی، خدیجه*، محمدتبار کاسکری. (1395). بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 11 (37): 113-132.
 6. آذرنیاد، آرش؛ مدنی، مهتاب؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). رابطۀ سبک های پردازش هویت و راهبردهای حل تعارض با بهزیستی روانشناختی. مجله روان­شناسی، 2 (20): 346-360.
 7. اعرابیان، اقدس؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ شریفی، حسن­پاشا. (1395). تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط مادر-وفرزند با میانجی گری تاب آوری در دختران دانش آموز. فصلنامه ی پژوهش های کاربردی روان شناختی، 159-173.
 8. باقرپور، لیلا؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ سیف، علی اکبر. (1395). روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی. روان سنجی، 4 (16): 1-17.
 9. پسندیده، راحله؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی. اندیشه و رفتار، 11 (41): 7-16.
 10. حریری، پرستو؛ صابری، هاییده؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج­شناسی بر مهارت­های روان­خوانی، درک مطلب و حافظه کاری در دانش آموزان دختر با مشکلات خواندن. فصلنامه افراد استثنایی، 6 (23): 51-81. http://jpe.atu.ac.ir/article_7367.html
 11. شجاعیان، مریم؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر افزایش سرمایه روان شناختی جانبازان. فصلنامه علمی- پژوهشی طب جانباز، 4 (8): 202-196.
 12. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، هاشمیان، کیانوش. (1395). پیش­بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در دختران نوجوان دبیرستانی. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 10، 3 (39): 310-291. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1306175
 13. منایی، زهره؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان جانبازان نابینا از یک چشم: مطالعه موردی استان فارس. طب جانباز، 4 (8): 235-241.
 14. محلاتی، ریحانه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، (1395). مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ایرانی و مهاجر دورۀ متوسطه با توجه به ملیت - نوع مدرسه و جنسیت آنان. نوآوری­های آموزشی، 15 (60): 118-99.
 15. میراخورلی، الهه؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ غباری بناب، باقر. (1395). تحلیل اکتشافی و عاملی مقیاس هوش معنوی کینگ برای معلمان‌های‌‌ دبیرستان شهر تهران‌‌. روان سنجی، 5 (19): 43-58.
 16. نقدبیشی، الهام؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). نقش باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان در رضایت شغلی مربیان مهدکودک. فصلنامه مطالعات دبستان و پیش دبستان علامه طباطبایی، 2 (5): 47-68.
 17. . Aminian M, Abolmaali K. Executive Function in Patients with Bipolar Disorder and normal people. International Journal of Education and Applied Sciences 2016; 8(2):378–84.
 18. Gholami Bozorgi M, Abolmaali K. Predicting sexual diversity based on processing of emotional information and dimension of processing of emotional information. International Journal of Education and Applied Sciences 2016; 8(1).
 19. Saif AA, Jebbeli A, Abolmaali K, Farrokhi N. The comparison of the music and chess training effectiveness in learning mathematics. Advances in Environmental Biology 2016; 10(2):80–5.

 

1394، 2015

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛ افضلی قادی، مونا؛ بیدخوری، سمیرا. (1394). پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر. نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های روان شناختی، 18: 44-36.
 2. ابوالمعالی، خدیجه*؛ آقایی پور گواسرایی، مائده. (1394). اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش علائم استرس ترومای ثانويه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. نشریه علمی- پژوهشی طب جانباز، 7 (2): 57-65.
 3. ابوالمعالی، خدیجه*؛ کمال، اکرم­السادات. (1394). اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره بر کاهش علائم ترومای ثانوی در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. نشریه علمی- پژوهشی طب جانباز، 1 (7): 21-28.
 4. پارسیان، منیر؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه، میرهاشمی، مالک. (1394). پیش بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز تربیتی خانوادگی به منظور سلامت روانی نوجوانان در جامعه: طراحی مدلی برای پیشگیری از اعتیاد. مجله علوم پزشکی اردبیل، 15 (2): 194-206.
 5. عبدی، هادی.م؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم. پژوهشنامه تربیتی، 44 (10). 111-128.
 6. گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش، پاکدامن، شهلا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). مقایسه فراوانی ویژگی های ترسیمی کودکان بدسرپرست با کودکان عادی 5 تا 11 سال. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 16(1): 54-65.
 7. محلاتی، ریحانه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1394). سهم خودکارآمدی و سازگاری در پیش­بینی غرور ملی دانش­آموزان. پژوهش­های روان­شناختی، 18 (1): 116-125.
 8. نظری، سوسن؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1394). بررسي ارتباط کمال گرايي و عزت نفس با رضايت جنسي زنان متاهل. مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران )نشریه پرستاري ایران(، 95 (28)، 11-21.

1393، 2014

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛ قربانی ثابت، مریم؛ صابری، هاییده. (1393). پیش بینی اختلالات رفتاری- عاطفی برون نمود در نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده آنان. مجموعه مقالات خانواده پژوهی- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، 260-233.
 2. ابوالمعالی، خدیجه*؛ رفیعیان اصفهانی، خدیجه. گنجی، حمزه. (1393). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های سلامت روان در افراد متاهل، مجموعه مقالات خانواده پژوهی- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، 129-151.
 3. چراغی، الناز؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1393). اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر افزایش سرمایه روان شناختی در زنان متاهل. فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و بهداشت، 5 (1): 1-14.
 4. رزم پوش، مینو؛هاشمیان، کیانوش؛ابوالمعالی، خدیجه. (1393). تعیین سهم تاب اوری و هوش معنوی در پیش­بینی جهت­گیری زندگی دانشجویان. تحقیقات مدیریت آموزشی. 21: 49-66.
 5. Abolmaali K, Barkhordari P. The Prediction of Mental Health Based on Social Problem Solving and Self-Efficacy among undergraduate students. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 1(2):78–84.
 6. Abolmaali K, Keivan L, Ajilchi B. The Prediction of Social Problem-Solving Skills Based on Birth Order and Attachment Styles. AASoci 2014; 04(01):15–9.
 7. Abolmaali K, Rashedi M, Ajilchi B. Explanation of Academic Achievement Based on Personality Characteristics Psycho-Social Climate of the Classroom and Students’ Academic Engagement in Mathematics. OJAppS 2014; 04(05):225–33.
 8. Abolmaali K. Saberi, H, Saber, S. The Construction and Standardization of a Domestic Violence Questionnaire. Scientific Research 2014; 4(1):51–7. Available from: URL: http://file.scirp.org/Html/42244.html.
 9. Karkhaneh M, Hashemian K, Abolmaali K. Studying the Efficacy of communication skills training (based on the TA theory) in reducing marital burnout in Kermanshah. Journal of Applied Science and Agriculture 2014; 9(2):872–9.
 10. Kohantorabi F, Abolmaali K. The Prediction of Job Satisfaction Based on Coping Skills in Pilots and Assistant of Pilots. JSSM 2014; 07(03):260–6.
 11. 73. Abolmaali K, Ghafari T, Ajilchi B. The Prediction of High School Girls’ Happiness Based on Their Educational Major and Their Mothers’ Gender Stereotypes. AASoci 2014; 04(04):121–7.
 12. Gili S, Bahmanzad E, Hashemian K, Abolmaali K, Pakdaman S. Drawing characteristics of Iranian Children with dysfunctional parents. Advances environmental biology 2014; 8(17):598–603.
 13. Salehi Moghadam N, Abolmaali K, Mojtabaie M. Comparison of Meta-Cognitive Beliefs with Regard to Depressed, Obsessive-Compulsive and Normal Individuals. Journal of Behavioral Sciences 2014; 06(13):1662–8.
 14. Shater Dalal Yazdi K, Abolmaali K. Effectiveness of happiness teaching with Fordyce method on belonging to school of students. Journal of Novel Applied Sciences 2014; 3(3):287–90.
 15. Tehrani L, Abolmaali K. Comparison of Metacognitive Beliefs and Measures of Executive Functions in Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Depression with Normal Individuals. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 7(1).
 16. Yadegari L, Hashemiyan K, Abolmaali K. Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Young People with Social Anxiety. IJSRK 2014; 2(8):395–403.
 17. Rashedi M, Abolmaali K. The relationship between personality characteristics and the psycho-social climate of the classroom in the engagement of high school students studying mathematics. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 1(1):225–34.
 1. Hassankhani S, Abolmaali K. Prediction of sexual variety seeking based on personality characteristic, sexual beliefs and gender among married individual. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2015; 5(S (4)):465–70.

 

1392، 2013

 1. ابوالمعالی، خدیجه*. (1392). تحلیل متن: استقرا یا قیاس. دو فصلنامه علوم تربیتی و معارف اسلامی. 1 (1). 85-104.
 2. ابوالمعالی، خدیجه*؛ مجتبایی، مینا؛ رحیمی، ندا. (1392). پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی بر اساس مهارتهای حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم رفتاری بیمارستان بقیه الله، 7 (2): 115-122.
 3. ابوالمعالی، خدیجه*. (1392). پيشبيني اضطراب، پرخاشگری و شایستگي اجتماعي كودكان پيش دبستاني بر اساس كمالگرایي ناسازگارانه والدین. فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن، 3 (4): 25-35.
 4. چراغعلی گل، هایده؛ رستمی، امیرمسعود، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). مقایسه جو خانواده دختران فراری و غیر فراری 20 -12 ساله. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 6 (18): 77-108.
 5. صابری، هاییده؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1392). استاندارد سازی سنجش کیفیت ازدواج در زوج های شهر تهران. مجله روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تنکابن، 4 (2): 60-73.
 6. کریم زاده، منصوره؛ اصغری جعفرآبادی، محمد؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1392). فصلنامه تعلیم و تربیت عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای جنسیتی در پیشرفت ریاضی، 29(114): 113-144.
 7. همرنگ، حمید؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ گنجی، حمزه. (1392). پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان براساس سبک‏های تفکر معلمین آنان. اندیشه های تازه در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ویژه نامه: 190-203.
 8. Abolmaali K, Bagheri F, and Azadmanesh M. The comparison of linguistic components in boys with and without learning disability. European Journal of Experimental Biology 2013; 3(5):581–6.
 9. Abolmaali K, Mahmudi R. The prediction of academic achievement based on resilience and perception of the classroom environment. Open Science Journal of Education 2013; 1(1):7–12.
 10. Abolmaali K, Memari E. The effect of inhibitory-concentrative exercises on increasing mathematics skills among girls with ADHD. Advances in Environmental Biology 2013; 7(6):1143–7. Available from: URL: https://www.thefreelibrary.com/The+effect+of+inhibitory-concentrative+exercises+on+increasing…-a0346926581
 11. MerghatiKhoei E, Rahimi R, Abolmaali K. The Effect of Self-Education Package Using Cognitive Behavioral Methods on Sexual Communication of Married Couples. J. Appl. Environ. Biol. Sci 2013; 3(8):42–6.

 

1391، 2012

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛کیوان، لیلا؛ سعادتی شامیر، ابوطالب. (1391). پیش بینی مهارت­های حل مسئله اجتماعی بر اساس ترتیب تولد و سبک­های دلبستگی. پژوهشنامه تربیتی، 33: 13-32.
 2. تقاضا، مژگان؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ صابری، هاییده. (1391). مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان بیش فعال و عادی. نشریه علوم رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ابهر، 4 (11): 26-29.
 3. ابوالمعالی، خدیجه*؛هاشمیان، کیانوش؛ اناری، فهیمه. (1391)  تعیین سهم مؤلفه­های ادراک محیط کلاس درس در پیش­بینی درگیری تحصیلی دانش­آموزان در کلاس درس. نوآوری در مدیریت آموزشی، 7(3):  19-33.
 4. خوش لهجه صدق، انیسی؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ خوش لهجه، زهرا؛ ایمانی؛ احسان؛ حسینی، علی. (1391). مقایسه طرحواره های ناسازگار افراد معتاد موفق و ناموفق به ترک و جمعیت غیر بالینی. یافته های نو در روان شناسی، 33: 40-69.
 5. عاملی، طیبه؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ میرزایی، بهشته. (1391). مقایسه حل تعارض و کیفیت زندگی معتادان به تریاک با معتادان به مواد محرک. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیاد پژوهی، 6 (24): 55-68.

 

1390، 2011

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛ مهران، گلنار؛ منادی، مرتضی؛ خسروی، زهره؛ ناظرزاده کرمانی، فرشته. (1387). تاثير روش شناختي رفتاري بر ارتقاء برخي از مؤلفه‌هاي شناخت اجتماعي در پسران بزهكار. فصل‌نامۀ علمی– پژوهشی مطالعات روان شناختي دانشگاه الزهراء، 2 (6): 45-72.

 

 

تالیف و ترجمه کتب

چاپ کتاب نظریه های بزهکاری و جرم شناسی در سال 1394 توسط انتشارات ارجمند

چاپ کتاب پژوهش کیفی: از نظریه تا عمل در سال 1391توسط انتشارات علم

چاپ کتاب پرخاشگری ماهیت، علل و پیش‌گیری (با ضمیمه ماهیت پرخاشگری و پیشگیری از آن از دیدگاه اسلام) در سال 1392توسط انتشارات ارجمند

 

چاپ کتاب سری کتاب های آزمون ورودی دکتری (روان شناسی)- آمار و روش تحقیق، روان شناسی  رشد  روان شناسی تربیتی در سال 1392توسط انتشارات دانش

 

 

 

چاپ کتاب يادگيری زندگی با هم (برنامه بين‌مذهبی و بين‌فرهنگی براي آموزش‌های اخلاقی) در سال 1396 توسط انتشارات علم

 

چاپ کتاب مقدمه ­ای بر روش ­های پژوهش در آموزش و پرورش­ در سال 1395 توسط انتشارات علم

 

چاپ کتاب کاربرد آمار چند متغیری در سال 1395 توسط انتشارات رشد

 

چاپ کتاب بهداشت روانی در سال 1383 توسط انتشارات ساوالان

 

چاپ کتاب ویتامین c برای همسران در سال 1387 توسط انتشارات ساوالان

 

چاپ کتاب روان شناسی عمومی در سال 1388 توسط انتشارات ساوالان

شرکت در همایشها

 1. Abolmaali, K. (2009). The Difference between Male Delinquents and Nondelinquents in Social cognition. Diversity in Childhood Education 19th EECERA. www.lefuret.org/19th%20EECERA/EECERA2009Abstracts.pd. Strasburg, France.
 2. Abolmaali, K. (2010). The concept of dead in preschool Children. Diversity in Childhood Education. 20 th EECERA. www.wlv.ac.uk/PDF/sed-res-eecera-2010.pdf, Birmingham- England.
 3. ابوالمعالی، خدیجه؛ صابری، هاییده؛ حق شناس، طلعت. (1390). تأثیر سبک‌های هویتی مردان بر انواع خشونت خانگی آنان نسبت به همسر خود. دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر. https://www.civilica.com/Paper-PISHGIRIIAU01-PISHGIRIIAU01_004.html
 4. ابوالمعالی، خدیجه؛ شائق، حمیرا. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان در زنان نابارور. تأثیر سبک‌های هویتی مردان بر انواع خشونت خانگی آنان نسبت به همسر خود. اولین کنگره بین الملل و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران-ایران.
 5. ابوالمعالی، خدیجه. (1388). تبیین جرائم خشونت بار در بزهکاران. همایش ملی علمی ـ کاربردی پیشگیری از جرم ( قوه قضائیه). مشهد مقدس.
 6. ابوالمعالی، خدیجه. (1390). نواندیشی اسلامی در مقابله با خشونت خانگی نسبت به همسر. چهارمین همایش نو اندیشی دینی با محوریت خانواده و زنان دانشگاه شهید بهشتی، تهران. http://hamayesh.sbu.ac.ir/default.htm
 7. طالبی نجف آبادی، سهیلا، ابوالمعالی، خدیجه؛ اسدی، سهند. (1392). پیش بینی اضطراب بر اساس هوش هیجانی و تاب آوری در دانش آموزان دختر در شهر تهران. نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی-تهران. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20
 8. گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش؛ پاکدامن، شهلا، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). مقایسه چگونگی بیان گرایش های دفاع من در ترسیم کودکان بد سرپرست و کودکان عادی بر اساس آزمون ترسیم خانواده. نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20
 9. ابوالمعالی، خدیجه. (1393). رابطه عملکرد خانواده با اختلالات سلوک، اختلال نافرمانی مقابله‌ای و ADHD در نوجوانان. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. تهران-ایران.
 10. ابوالمعالی، خدیجه؛ رفیعیان اصفهانی، فرخنده. (1393). رابطه مؤلفه‌های سلامت روان با رضایت از زندگی زناشویی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران-ایران.
 11. ابوالمعالی، خدیجه، غفاری اقدم، آجیل چی. بیتا. (). پیش بینی شادکامی دختران دبیرستانی بر اساس رشته تحصیلی آنان و کلیشه‌های جنسیتی مادران آنها. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران-ایران.
 12. . گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش؛ پاکدامن، شهلا، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). نقش خانواده در شکل گیری در کودکان از خود و خانواده. نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20
 13. ابوالمعالی، خدیجه؛ کیوان، لیلی؛ آجیل چی، بیتا. (1393). تبیین مهارت‌های حل مسئله اجتماعی بر اساس ترتیب تولد و سبک‌های دلبستگی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. تهران- ایران.
 14. ابوالمعالی، خدیجه؛ اثنی عشری، اکرم؛ آجیل­چی، بیتا. (1393). پیش بینی اضطراب تحصسلی و سازگاری اجتماعی بر اساس جو عاطفی خانواده، دومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی. تهران- ایران.
 15. مهدی پور، اکرم؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). پیش بینی خلاقیت براساس سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران- ایران. https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_355.html
 16. مهدی پور, اکرم و خدیجه ابوالمعالی (۱۳۹۴). پیش بینی خلاقیت براساس سرمایه روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاههنر تهران،اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین،https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_387.html
 17. مصطفوی النوری, سیده سروناز وخدیجه ابوالمعالی، ۱۳۹۴، پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس حساسیت اضطرابی،کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان،https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO01-PSYCHO01_003.html
 18. رضایی, معصومه و خدیجه ابوالمعالی، ۱۳۹۴، تعیین سهم جهت گیری زندگی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی احساس تعلق در دانش آموزان دختر،اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز،https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_050.html
 19. ابوالمعالی, خدیجه و زهرا محمودی، ۱۳۹۴، تاثیرآموزش مهارتهای تاب آوری برکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان،اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه. https://www.civilica.com/Paper-ASIBCONF01-ASIBCONF01_073.html
 20. قبادی, محدثه و خدیجه ابوالمعالی (۱۳۹۴)، مقایسه سبک های دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی نوجوانان دختر و پسرساکن مراکز بهزیستی و در خانواده،دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، تهران، https://www.civilica.com/Paper-MRHCONF02-MRHCONF02_163.html
 21. 21. ابوالمعالی، خدیجه؛ جنبشی، عاطفه. (1395). پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس اجتناب تجربی. سومین کنفرانس روان شناسی مدرسه، تهران- دانشگاه الزهرا. ص. 9.
 22. اسفندیار، فاطمه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). پيش بيني رضايت شغلي براساس باورهاي فراشناخت و سطح نگراني و سلامت روان معلمان آموزش وپرورش شهرستان فيروزكوه. سومین کنفرانس روان شناسی مدرسه، تهران- دانشگاه الزهرا. ص. 33.
 23. آصفی راد، بهناز؛ ابوالمعالی، خدیجه، میرهاشمی، مالک. (1394). اثربخشی آموزش همدلی در افزایش رضایت جنسی زنان متأهل. اولین کنگره ملی انجمن روان شناسی ایران
 24. ابوالمعالی، خدیجه؛ رفیعیان اصفهانی، فرخنده. (1394). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روانی در افراد متأهل. مجموعه مقالات خانواده پژوهی از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و تعلیم و تربیت با رویکرد معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران. 129-152.
 25. . ابوالمعالی، خدیجه، قربانی ثابت، مریم؛ صابری، هاییده (1394). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روانی در افراد متأهل. مجموعه مقالات خانواده پژوهی از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و تعلیم و تربیت با رویکرد معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران. 233-260.
 26. ابوالمعالی، خدیجه. (1394). اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی ارتقای سلامت و سواد آموزی، مشهد- خراسان رضوی.
 27. ابوالمعالی، خدیجه؛ محمدی، حبیبه (1394). مقایسه سطح تمایز یافتگی خود و سبک های هویت در زنان و مردان جوان و میانسال. کنفرانس ملی هویت (عوامل و زیرساخت ها).
 28. محمدی, حبیبه و ابوالمعالی، خدیجه. (۱۳۹۶)، مقایسه سطوح تمایز یافتگی خود در زنان و مردان جوان و میانسال شاغل،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه نیکان، https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO04-PSYCHO04_029.html

راهنمایی در پایان نامه ها

عنوان پروژه ، پایان نامه ورساله نام دانشجو مقطع تاریخ دفاع
1

رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی، الگوی ارتباط مادر- فرزند وتاب آوری در دختران دانش آموز پایه اول متوسطه دوره دوم شهر تهران

اقدس اعرابیان دکتری روان شناسی تربیتی اسفند 95
2 تاثیر آموزش کارکرد های اجرایی و مهارت های  عاطفی -اجتماعی  بر افزایش سطح  تمرکز و  عملکرد ریاضی دختران  دانش آموز ناتوان در یادگیری ریاضی پریسا خسروتاش دکتری روان شناسی تربیتی 6 مهر 95
3 پيش­بيني اضطراب امتحان براساس كمال­گرايي و جایگاه اجتماعي-اقتصادي با ميانجي­گري اجتناب تجربي در دانش آموزان دوره متوسطه دوم عاطفه جنبشی دکتری روان شناسی تربیتی

15 مهر 95

4 مقایسة سازگاری تحصیلی، عملکرد تحصیلی و غرور ملی دانش‌آموزان مقطع متوسطة مدارس تک‌ملیتی و چندملیتی در شهر یزد ریحانه محلاتی دکتری روان شناسی تربیتی 6 مهر 95
5 تبیین پرخاشگری دختران نوجوان دبیرستانی براساس فرایندهای ارتباطی خانواده، کمال‏گرایی وتنظیم شناختی هیجان و کاربندی آزمایشی برای کاهش پرخاشگری سمیه کمالی ایگلی دکتری روان شناسی تربیتی فروردین 96
6 تاثیر کاربرد آموزش مجازی بر سرعت پردازش اطلاعات (انعطاف پذیری ذهنی و توجه انتخابی) و گسترش دانش(سواد رایانه ) در دانشجویان لیلا باقرپور دکتری روان شناسی تربیتی تابستان 1394
7 تأثیر آموزش نظریه ذهن بر سازگاری اجتماعی نوجوانان بزهکار دارای اختلال سلوک سعیده جعفری کارشناس ارشد روان شناسی بالینی اسفند 95
8 استانداردسازی پرسشنامه منطقی تجربی سیما سادات صفوی پور نایینی کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی اسفند 95
9 مقایسه معنای زندگی ، مکانیزم های دفاعی و سرمایه روان شناختی در جانبازان و افراد عادی رضاکاظمیان کارشناس ارشد روان شناسی بالینی اسفند 95
10 تحلیل روایت های زندگی بیماران اسکیزوفرنیا محمدی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی اسفند 95
11 تحلیل روایت های زندگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نیره سادات دادصفت کارشناس ارشد روان شناسی بالینی فروردین 96
12 مقایسه تکانشگری و تنظیم شناختی هیجان و باورهای منطقی درمیان نوجوانان  دختر تک فرزند و چند فرزند فاطمه خدادادبیگی کارشناس ارشد روان شناسی عمومی فروردین 96
13 اثربخشی معنویت درمانی در کاهش استرس، افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به  PMS توران ساری زاده کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1395
14 اثربخشی معنویت درمانی بر سبک های مقابله ای و علائم PMS افسون خدام کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1395
15 نقش باورهای فراشناخت و سبک های اسنادی در تبیین تنظیم شناختی هیجان در معتادان در حال ترک مهری رضایی نیارکی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1395
16 مقايسه ى اثر بخشى اموزش نظريه انتخاب و درمان فراشناختى بر کاهش احساس تنهايي و ترس از ارزيابى منفى در افراد درون گرا آرزو عربی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1395
17 مقایسه عملکرد اجرایی و کفایت اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک و دو و افراد عادی محبوبه امینیان کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1395
18 اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر افزایش سرمایه روان شناختی دانش آموزان مقطع متوسطه مریم شجاعیان کارشناس ارشد روان شناسی عمومی 1395
19 مقایسه حساسیت اضطرابی و پردازش اطلاعات هیجانی در افراد وسواس، افسرده و عادی مریم اینانلو کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1395
20 تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله اجتماعی بر افزایش سرمایه روان شناختی الناز چراغی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1394
21 همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان در جانبازان یک چشم نابینا زهره منایی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1395
22 تعیین سهم سلامت روان بر اساس آموزه های اسلامی و پردازش اطلاعات هیجانی در پیش بینی تنوع طلبی جنسی در دانشجویان دانشگاه رودهن مرضیه غلامی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1394
23 تبینی معنای زندگی از دیدگاه امام علی (ع) و مقایسه دیدگاه ایشان با دیدگاه ویکتور هوگو فاطمه سادات آل یاسین کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی
24 مقایسه باورهای فراشناخت، کارکردهای اجرایی و سطح تحمل فشار در افراد وسواس، افسرده و عادی لیلا طهرانی آزاد کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1394
25 پیش بینی خوش بینی و رضایت زناشویی در مربیان مهد کودک بر اساس باورهای فراشناخت و تنظیم شناختی هیجان الهام نقدبیشی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 1394
26 پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس باورهای فراشناخت و سبک­های دلبستگی در زنان متأهل فاطمه تاجیک کارشناس ارشد روان شناسی عمومی بهمن 95
27 مقایسه ادراک از نحوه فرزند پروری، سازگاری عاطفی و هم وابستگی در دانشجویان دختر و پسر نسیبه پورمختاری کارشناس ارشد روان شناسی عمومی بهمن 95
28 پیش بینی پرخاشگری بر اساس سوگیری توجه و سبک های هویتی در دختران نوجوان فریده پناهی ارشد روان شناسی عمومی 7 مهر 95
29 مقایسه خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری بیماران دارای سرطان و ام اس هاجر حاتمی ارشد روان شناسی عمومی 24 شهریور 95
30 مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک‌های عاطفی در افراد درونگرا و برونگرا بتول خالدی ارشد روان شناسی عمومی 29 شهریور 95
31 اثرات سینی شن درمانی بر کاهش مشکلات عاطفی- رفتاری کودکان پیش دبستانی شهر تهران ماهرخ هیراد آسا ارشد روان شناسی عمومی 8 شهریور 95
32 مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی ورزشکاران و غیر ورزشکاران یوگا با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آنها فرحناز رستم آبادی ارشد روان شناسی بالیتی 6 شهریور 95
33 مقایسه مهارتهای حل مسائل اجتماعی  و انعطاف­پذیری شناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس فکری - عملی

 

سرور شکوری ارشد روان شناسی بالینی 29 شهریور 34 پیش بینی رضایت شغلی براساس باورهای فراشناخت وسطح نگرانی وسلامت روان معلمان آموزش وپرورش شهرستان فیروزکوه فاطمه اسفندیار ارشد روان شناسی بالینی 5 مرداد 95 35 پیش بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادارک شده در دانشجویان ماهرخ هیراد آسا ارشد روان شناسی بالینی 4 مرداد 95 36 مقایسه الگوی روابط والد - فرزند و سبکهای هویت در بین متولدین دهه 40,60و70 کامران احمدی ارشد روان شناسی عمومی 7 مرداد  95 37 مقایسه بهزیستی روان شناختی، جامعه شناختی و هیجانی فرزندان افراد دورکار و غیر دورکار الهه خسروانجم روان شناسی بالینی 29 شهریور 95 38 اثربخشی سینی شن درمانی بر مشکلات عاطفی_ رفتاری کودکان پیش دبستانی

 

سیده نرگس عبداللهی کیوانی روان شناسی بالینی تابستان 1395