• 02122618001 - 02122618005

روانشناسان و متخصصان

لیست بهترین روانشناس ها در تهران

دکتر امیرمسعود رستمی


روانشناس و روان درمانگر
عضو انجمن روانشناسی آمریکا
مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات
کارشناس و مجری برنامه حال خوب
مولف و مترجم کتب روانشناسی
دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی  و مشاوره

دکتر الناز گیوه چی


روانشناس کودکان

دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علوم تحقیقات
بازی درمانی کودک، روان درمانی کودک و  آموزش فرزندپروری به والدین


دکتر ندا رحیمی


روانشناس و مشاور

روانشناس و روان درمانگر
عضوانجمن روان‌شناسی ایران و انجمن روان درمانی ایران
مدرس دانشگاه آزاد تهران شمال و دانشگاه آزاد شهریار
همکاری با مرکز مشاوره برنامه حال خوب در شبکه سلامت
همکاری با برنامه تلویزیونی به سلامت از شبکه سلامت


دکتر زهرا اعتمادی


روانشناس و روان درمانگر

دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی  و مشاوره
عضو انجمن روانشناسان ایران
مدرس دانشگاه


دکتر ندا ملک زاده


روانشناس و مشاور
مشاوره و روان درمانی افسردی، اضطراب، خشم و پرخاشگری
زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار (EFT)
مشاوره فردی و مشاوره انگیزشی
دکترای تخصصی روانشناسی


دکتر خدیجه ابوالمعالی


رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد رودهن

استاد منتخب گروه روان شناسی دانشگاه آزاد رودهن

پژوهشگر نمونه دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد رودهن

مولف و مترجم کتب روانشناسی

مجری طرح های پژوهشی


دکتر مارال طوافی


مدرس مهارت های فرزند پروری و مشکالت رایج رفتاری کودکان

مدرس رابطه والد و کودک و مهارت فرزند پروری

روانشناس کودک و نوجوان

درمانگری تحلیلی کودک


دکتر بهزاد علی گوهری


دکتری تخصصی روانشناسی
عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه رودهن
مشاور تخصصی فوبیا، زوج درمانی، خیانت و شکست های عاطفی


آمنه قطبی


ﺳﺎﺑﻘﻪ روان درﻣﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت(اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، وﺳﻮاس،زوج درﻣﺎﻧﯽ و ...)
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارﺟﺎع اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻮدﮐﺎن (ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ، اوﺗﯿﺴﻢ و ...)
دارای ﻣﺪرك ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ (نوروفیدبک، بیوفیدبک، TDCS، QEEG )


شقايق كيال ها


روانشناس و روان درمانگر

مشاوره تحصيلي

شناخت درماني كودكان


کبری آبکار


کارشناسی ارشد رشته روانسنجی
سنجش و ارزیابی هوش، استعداد و علایق
سنجش اختلالات شخصیتی بزرگسالان
تشخیص مشکلات رفتاری کودکان


رزرو آنلاین وقت مشاوره

قسمت دیدگاه بسته شده است.