• 02122618001 - 02122618005

دکتر مریم بیدادیان


تلفن رزرو وقت مشاوره دکتر مریم بیدادیان

02122618001 - 02122618005 - 02126603804

آدرس کلینیک دکتر مریم بیدادیان

خیابان دولت | بلوار کاوه شمالی | ساختمان آکسا | واحد یک

رزومه تحصیلی دکتر مریم بیدادیان

دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

عنوان پایان نامه دکتری: "بررسی نقش عوامل روانشناختی مؤثر در ورود بیماران مبتلا به ام اس به مرحله پیشرونده ثانویه و تدوین بسته ارتقاء سازگاری"

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: "طراحی و ارزیابی الگوي پیش بینی نگهداري وزن در افراد مبتلا به چاقی"

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی


سوابق کاری دکتر مریم بیدادیان

روانشناس بالینی و روانسنج در کلینیک ترک اعتیاد مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، از مهرماه 1389 تا خردادماه 1390.

روانشناسی بالینی و دستیار پژوهش در کلینیک چاقی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان سینا، از سال آذرماه 1389 تا مرداد ماه 1392.

پژوهشگر در مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، به مدت یک سال از مردادماه 1390تا تیرماه 1391.

روان درمانگر در مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، از خرداد ماه 1391 تا خرداد ماه 1397.

مجري طرح "برگزاري 120 دوره آموزشی روانشناسی بحران"، سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران، پاییز 1391.

روانشناس بالینی و روانسنج در مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا، از فروردین 1392 تا فروردین ماه 1393.

مدیر فنی بخش روان درمانی انفرادي مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، از تیر ماه 1392 تا تیر1393.

مدیر فنی بخش آموزش هاي همگانی و کارگاه هاي مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، از دي ماه 1392 تا تیرماه 1393.

مدیر فنی کلینیک زوج و خانواده گروه آتیه درخشان ذهن، از تیرماه 1393 تا اردیبهشت ماه 1398.

روانشناس بالینی و روان­درمانگر در شرکت دارویی Merck Serono، از تیرماه 1393، هم اکنون ادامه دارد.

روان­درمانگر در کلینیک آوای درون (تحت مدیریت آقای دکتر دژکام)، از مهرماه 1393، هم اکنون ادامه دارد.

روان­درمانگر در کلینیک تخصصی خانواده و کودک پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی، از تیرماه 1395، هم اکنون ادامه دارد.

معاونت روان­درمانی در گروه آتیه درخشان ذهن ،از اردیبهشت 1398، هم اکنون ادامه دارد.


رزومه علمی - پژوهشی دکتر مریم بیدادیان

كتب تألیفی

رستمی، رضا؛ بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، حمید (1395). راهنماي عملی درمان شناختی- رفتاري افسردگی: آموزش بالینی براي درمانگران. تهران: انتشارات ارجمند.

قدیری، فرشته، مقدسی، عبدالرضا ناصر، اوجی، مهسا، بیدادیان، مریم، اعتصام، فرناز، اردشیر لاریجانی، فاطمه، عظیمی، امیررضا (1395). بازتوانی ذهنی در مبتلایان به ام اس. تهران: انتشارات فرهامه.

رستمی، رضا؛ بیدادیان، مریم (1396).  تمرینات عملی شناختی ـ رفتاری برای افسردگی. تهران: انتشارات ارجمند.

 

مقالات ISI

Razeghi Jahromi, S., Abolhasani, M., Bidadian, M., Kouti, L. (2013). Comparison of obesity psychological disorders comorbid between older and young adult women. Psychology, 4 (11), 1-3.

Zahraie, Sh., Bahrami Ehsan, H., Akbari Asbagh, P., Bidadian, M. (2013). Construction and assessment of psychometric properties of survival of marital life expectancy scale among infertile population. Journal of Science Series Data Report, 5 (6), 1-11.

Owji, M., Sahraian, M.A., Bidadian, M., Ghadiri, F., Etesam, F., Azimi, A., Moghadasi, A.N. (2018).Evaluation the relationship between emotional intelligence and cognitive disorders in patients with Multiple Sclerosis. Iranian Journal of Neurology, 17 (2), 78-81.

Owji, M., Ashraf-Ganjouei, A., Sahraian, M. A., Bidadian, M., Ghadiri, F., & Moghadasi, A. N. (2019). The relationship between cognitive function and body mass index in multiple sclerosis patients. Multiple sclerosis and related disorders, 32, 37-40.

مقالات فارسی

بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادي (1391). مروري بر چالش هاي موجود در درمان چاقی. مجله تحقیقات علوم رفتاري، ویژه نامه طب رفتاري، دوره10، شماره 757-771.

بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادي؛ پورشریفی، حمید؛ زهرایی، شقایق (1392). طراحی و ارزیابی الگوي پیش بینی نگهداري وزن در افراد مبتلا به چاقی. نشریه علمی -پژوهشی روانشناسی سلامت، دوره شماره 8، 5-12.

زهرایی، شقایق؛ بهرامی احسان، هادي؛ کرمی نوري، رضا؛ بشارت، محمدعلی؛ بیدادیان، مریم (1393). نقش بازنمایی شناختی، شخصیت و عامل ناباروري در پیش بینی بهزیستی روان شناختی زنان نابارور. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاري، دوره 12، شماره 4، 520-535.

بیدادیان، مریم، بهرامی احسان، هادي، زهرایی، شقایق  (در نوبت چاپ). تبیین موفقیت در نگهداري وزن بر حسب تصویر بدنی و رفتارهاي خوردن. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاري.

صالحی، سپیده؛ پورشریفی، حمید؛ بیدادیان، مریم (1393). عوامل روانی پیش بینی کننده موفقیت در کاهش وزن زنان چاق. مجله پزشکی ارومیه، شماره 5، 373-381.

كنگره های خارجی

Zarei, J., Rostami, R., Bidadian, M., Shafi Zade, R., Sepasi, S., & Abdolmanafi A. (2011). Suicide probability: a study on reasons for living, hopelessness and loneliness. The 12th European Congress of Psychology Istanbul 2011, Poster Abstracts, 1451.

Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Poursharifi, H. (2011). Obesity and quality of life: The role of early maladaptive schemas. Social and Behavioral Sciences, 30, 993 – 998.

Poursharifi, H., Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Salehinezad, M. A. (2011). The relationship between early maladaptive schemas and aspects of identity in obesity. Social and Behavioral Sciences, 30, 517 – 523.

Razeghi Jahromi, S., Abolhasani, M., Bidadian, M., & Kouti, L (2013). Comparison of obesity/psychological disorders comorbid between middle aged and old women. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17 (1), S807.

Salehi Nezhad, M. A., Bagherian, F., Yekta, M., Bidadian, M., & Bahramizade, H. (2013). A comparison of social problems, thought problems, attention problems and defence styles in two groups of adolescents with affective and anxiety problems. Global Journal of Psychology Research, 3 (1), 1-8.

كنگره های داخلی

بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، حمید (1391). ابعاد هویت در افراد مبتلا به چاقی و افراد داراي وزن نرمال. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، 7،662-665.

بهرامی زاده، حمید؛ بیدادیان، مریم (1391) . طرحواره هاي ناسازگار اولیه و ابعاد هویت در افراد مبتلا به چاقی. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، 7،640-644.

بیدادیان، مریم، بهرامی احسان، هادي، زهرایی، شقایق (1393). تبیین نگهداري وزن بر اساس حالت و صفت اضطراب.مجموعه مقالات اولین همایش روانشناسی سلامت، تحقیقات علوم رفتاری،298.

 

طرح های تحقیقاتی

همکار اصلی در طرح  "بررسی ارتباط بین چربی احشایی شکم با شدت بیماري انسدادي مزمن ریوي"، گروه ریه،  بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمستان 1390 ، هم اکنون ادامه دارد، کد پژوهشیار 17927-77-02-91.

همکار اصلی در طرح "تعیین رابطه بین چربی احشایی و دانسیته استخوان در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی قبل از سن یائسگی"، مرکز تحقیقات روماتولوژي، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمستان 1390 الی زمستان 1391، کد پژوهشیار 15454-41-04-90.

همکاري در طرح  "بررسی ارتباط اختلالات شناختی با دست برتري در بیماران مبتلا به ام اس"، مرکز تحقیقات ام اس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار 1392، کد پژوهشیار 19823- 54-03-91.

همکاري در طرح  "طراحی یک ابزار بازتوانی ذهنی در جهت پیشگیري از پیشرفت اختلالات شناختی در مبتلایان به بیماري مالتیپل اسکلروزیس و بررسی میزان تاثیر آن"، مرکز تحقیقات ام اس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار 1392، کد پژوهشیار 17331-85-02-91.

حضور در كنگره

شرکت در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، زمستان 1389.

شرکت در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، زمستان 1391.

شرکت در بیستمین کنگره بین المللی نورولوژي و الکتروفیزیولوژي بالینی ایران، بهار 1392.

شرکت در اولین همایش سراسري روانشناسی سلامت ایران، بهار 1393.

شرکت در دومین کنگره بین المللی اضطراب، پاییز 1393.

شرکت در دوازدهمین کنگره ام اس، پاییز 1394.


کارگاه های دکتر مریم بیدادیان

مدرس کارگاه "مهارتهاي زندگی" در شرکت پخش و پالایش فرآورده هاي نفتی، تابستان 1391

مدرس کارگاه "مهارت هاي زندگی" در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی در بخش آموزش به سازمانها )کادر بیمارستان شریعتی(، تابستان 1391

مدرس کارگاه" معرفی درمان شناختی - رفتاري اختلال افسردگی" در کلینیک مشاوره و روانشناختی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، اسفند ماه 1391

مدرس کارگاه "مصاحبه انگیزشی" در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، شهریور ماه 1393

مدرس کارگاه "راهکارهای مقابله­ای" در گردهمایی بیماران مبتلا به ام اس در شرکت دارویی Merck Serono، بهمن ماه 1393

مدرس کارگاه "حمایت هیجانی خانواده­های افراد مبتلا به ام اس" در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، مرداد ماه 1394

مدرس کارگاه "مصاحبه انگیزشی" در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، مرداد ماه 1394

سخنرانی با عنوان "جنبه های روانی ـ اجتماعی سازگاری با ام اس" در دوازدهمین کنگره ام اس، پاییز 1394

مدرس کارگاه "شناسایی و مقابله با افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس" در گردهمایی بیماران مبتلا به ام اس در شرکت دارویی Merck Serono، بهمن ماه 1394

مدرس کارگاه "مصاحبه انگیزشی" و "افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس" در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، تیر ماه 1395

مدرس کارگاه "افزایش تبعیت درمانی در بیماران مبتلا به ام اس" در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، تیر ماه 1396

مدرس کارگاه "تکنیک­های کاربردی فالوآپ و افزایش تبعیت درمانی در بیماران مبتلا به ام اس" در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های
کشور، تیر ماه 1397

شرکت در کارگاه آموزشی "روانشناسی رفتار غیرکلامی و کاربرد آن در مشاوره و آموزش و ارتباطات" به مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکتر سید محسن فاطمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1388

شرکت در کارگاه آموزشی " SPSS پیشرفته" به مدت 10 ساعت، تدریس توسط دکتر حجتالله فراهانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1389

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "درمان هاي شناختی-رفتاري اختلالات هیجانی" به مدت 112 ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1388-1389

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "درمان شناختی  رفتاري کمالگرایی" به مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکترلادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1389

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "مداخلات شناختی-رفتاري در خودکشی" به مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1389

شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی "درمان فراشناختی اختلالات هیجانی: اختلال اضطراب فراگیر و وسواس فکري و عملی" به مدت 17 ساعت، تدریس توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال،1389

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "مداخلات غیردارویی در سوءمصرف موادمخدر از جمله مواد محرک )شیشه(  و درمان با متادون" به مدت 32 ساعت، تدریس توسط دکتر آذرخش مکري، انجمن روانشناسی ایران، 1389

شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی "دوره تربیت مربی آموزش مهارتهاي زندگی براي بزرگسالان" به مدت 112ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1389-1390
شرکت در سمپوزیوم درمان شناختی ـ رفتاري به مدت 4 ساعت، سخنرانی توسط دکتر لادن فتی، دکتر پروانه محمدخانی، دکتر حسن حمیدپور، دکتر ندا علی بیگی و خانم سارا بنی هاشمی، انجمن روانشناسی ایران، 1391

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "زوج درمانگري سیستمی  رفتاري" به مدت 16 ساعت، تدریس توسط دکتربشارت، مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان، دانشگاه تهران، پاییز 1391

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی "درمان روانکاوانه ملانکولی" به مدت 12 ساعت، تدریس توسط آقاي محمدپور و خانم مهدي پور، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ناخودآگاه، پاییز 1392

شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی "بیوفیدبک" به مدت 6 ساعت، تدریس توسط خانم سهرابی، گروه آتیه درخشان ذهن، تابستان 1395


سوابق اجرایی دکتر مریم بیدادیان

عضو کمیته اجرایی سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، اسفندماه 1389

روانشناس طرح پایش سلامت نمایندگان مجلس شوراي اسلامی )مجري طرح: بیمارستان شهید رجایی، تیرماه 1391

عضو کمیته ویرایش دفترچه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، اسفند 1391

دوره سوپرویژن خانواده درمانی شناختی رفتاري (CBCT) به مدت 35 ساعت با راهنمایی و نظارت دکتر موتابی، کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1388و بهار1389

دوره سوپرویژن آسیب شناسی روانی به مدت 200 ساعت، با راهنمایی و نظارت دکتر امینی (روانپزشک و مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران)، بیمارستان روانپزشکی روزبه، زمستان 1389و بهار 1390


فعالیت های حرفه ای دکتر مریم بیدادیان

طراحی بسته درمان شناختی-رفتاري اختلال افسردگی عمده، گروه آتیه،1390 (چاپ توسط انتشارات ارجمند)

طراحی بسته مهارت هاي زندگی،گروه آتیه، 1390

طراحی بسته درمان شناختی-رفتاري اختلال دوقطبی، گروه آتیه، 1391

طراحی بسته مدیریت خشم، مرکز مشاوره زندگی با همکاري بیمارستان شریعتی، 1391

طراحی بسته مدیریت خشم و هیجان هاي منفی، بیمارستان آتیه، 1391