آزمون های غربالگری ابزارهایی هستند که برای سنجش سلامت روانی عمومی و یا به طور اختصاصی برای سنجش یک اختلال مورد استفاده قرار می گیرند