مدیریت خشم یا مهار خشم، اموختن شیوه کنترل خشم و مهارت حفظ آرامش و خونسردی است که این روش ها و تکنیک ها در دپارتمان بزرگسال صلح درون با فرد قدم به قدم تقویت می گردد.