• 02122618001 - 02122618005

دکتر ماندانا نیکنام

دکتر ماندانا نیکنام

روانشناس و مشاور
خانواده درمانگر، مشاوره قبل از ازدواج ،نوجوان، اختلالات خلقی
درمانگر آسیبهای ارتباطی زوج و خانواده
هیئت علمی و استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه خاتم تهران
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
عضو انجمن مشاوره ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران


تلفن رزرو وقت مشاوره دکتر ماندانا نیکنام

02122618001 - 02122618005 - 02126603804

آدرس کلینیک دکتر ماندانا نیکنام

خیابان دولت | بلوار کاوه شمالی | ساختمان آکسا | واحد یک

رزومه تحصیلی دکتر ماندانا نیکنام

کارشناسی مشاوره از دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه الزهرا

دکتری مشاوره از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران


سوابق آموزشی دکتر ماندانا نیکنام

مدرس آسیب شناسی روانی، روانشناسی عمومی، نوروسایکولوژی، نظریه های شخصیت، نظریه های مشاوره و رواندرمانی، نظریه های مشاوره گروهی، روش ها و فنون مشاوره، آمار و روش تحقیق، اخلاق در مشاوره و روانشناسی، روانشناسی رشد، نظریه های مشاوره و رواندرمانی خانواده، کاروزی


عضویت های دکتر ماندانا نیکنام

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن مشاوره ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران


رزومه پژوهشی دکتر ماندانا نیکنام

1. نیکنام، ماندانا، حسینیان، سیمین، یزدی، منور. (1389). رابطه باورهای كمال گرایانه و رفتارهای خود ناتوان ساز در دانشجویان مجله علمی –پژوهشی علوم رفتاری. 2: 108-103

2. شریفی درآمدی، پرویز، نیکنام، ماندانا؛ گیوه چ، الناز، (1390). بررسی رابطه کمال گرایی مادران و دختران: پدیده انتقال بین نسلی. فصلنامه خانواده پژوهی. 7(4)؛ 479-492

3. حسینیان، سیمین؛ نیکنام، ماندانا. تاثیر مداخله آموزش شناختی - رفتاری بر کمال گرایی در یک جمعیت غیر بالینی (1389). . مجله پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 1 (2)؛ 13-26

4. حسینیان، سیمین؛ نیکنام، ماندانا. (1389). تاثیر مداخله آموزش شناختی- رفتاری بر خودناتوان سازی و خودکارآمدی زنان ورزشکار. رفتار حرکتی و علوم ورزشی، 7: 63-78

5. حسینیان، سیمین؛ قاسم زاده، سوگند، نیکنام، ماندانا. (1390).بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانشجویان دختر. پژوهشهای کاربردی روانشناختی. (3)2: 65-59

6. حسینان، سیمین؛ قاسم زاده، سوگند، نیکنام، ماندانا. (1390).پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی. مشاوره شغلی و سازمانی، 9: 49-42

7. شفیع آبادی، عبدالله؛ نیکنام ماندانا، (1394). رابطه کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی در پرستاران: بررسی نقش واسطه‌ای خویشتن پذیری‌غیر‌مشروط. مجله مطالعات روانشناختی. 11 (1). 115-139

8. حسینیان، سیمین، نیکنام، ماندانا (1378). ایجاد شبكه های یاورانه جهت تقویت مراكز مشاوره و مددكاری. (1387). مجله آرامش. شماره 26

9. نیکنام، ماندانا، مداحی، ابراهیم، شفیع آبادی، عبدالله. (1395). اثربخشی مدل شناختی-رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 1 (26). 7-117

10. نیکنام، ماندانا، مداحی، ابراهیم، شفیع آبادی، عبدالله. (1396). مقایسه اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات و معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد. فصلنامه پژوهش کاربردی روانشناختی، 8 (2). 1-15

11. نیکنام، ماندانا، مداحی، ابراهیم، شفیع آبادی، عبدالله.(1397). بررسی اثربخشی معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، 1 (25). 56-73

12. نیکنام، ماندانا و حسینیان، سیمین. (1397). اثربخشی مد‌اخله‌ی د‌رمان فعال‌سازی رفتاری بر کاهش ولع مصرف و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد‌ (مورد‌ مطالعه: زنان شهر تهران)، پژوهشهای انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده، 6 (2)، 216 -199

13. غزنوی خضزآبادی، فاطمه؛ نیکنام، ماندانا. (1398)، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین، مجله علوم پزشکی بیرجند، 26 (3)

14. عبدالعظیمی، مریم، نیکنام، ماندانا. (1398) اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ادراک حمایت اجتماعی و نارضایتی از بدن در سالمندان، روانشناسی پیری، 5 (1) 44-36

15. علوی هراتی، فاطمه؛ نیکنام، ماندانا و حسینیان، سیمین (1397). تاثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر سخت‌رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی– نقص‌توجه. توانمندسازی کودکان استثنایی. 9 (3) 61-73

16. نیکنام، ماندانا؛ خودی، زهرا و خودی، مرجان. (1398). بررسی رابطه تصویر بدنی و خودپنداره با شادكامی در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر تهران. نشریه دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد، شماره 1

17. نیکنام، ماندانا، تاج، طه. (1398). پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان، دو فصلنامه علمی پژوهشی زن و خانواده. 7 (3)

18. نیکنام، ماندانا، (1398). اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر بر سرسختی‌روانشناختی و استرس ادراک شده زنان زنان دارای همسر معتاد، پژوهش های نوین روانشناختی، 15 (54)

19. نیکنام، ماندانا؛ جواهری، مژگان (1398). اثربخشی آموزش روش حل تعارض میلر بر دلزدگی زناشویی و شادکامی زوجین، مجله رویش روانشناسی.
20. نیکنام، ماندانا (1398). مقایسه سرسختی روانشناختی وخودکارآمدی درمردان سالمند شاغل و بازنشسته، سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی. قزوین، 1398

21. نیکنام، ماندانا، بهمردی، الهام. اثربخشی آموزش مهارت¬های رندگی بر خودپنداره و مولفه های آن در کودکان کار و خیابان. دومین کنفرانس بین¬المللی روانشناسی، مشاوره و تعلیم و تربیت. مشهد 1397

22. نیکنام، ماندانا؛ وطن پرست، شیدا. بررسی رابطه شیوه های فرزندپرروی والدین و منبع کنترل با گرایش به اعتیاد نوجوانان دختر دومین کنفرانس بین¬المللی روانشناسی، مشاوره و تعلیم و تربیت. مشهد1397

23. مقایسه كمال گرایی مثبت و منفی د ردانشجویان دختر و پسر. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه شاهد. ادیبهشت 1389


رزومه کاری دکتر ماندانا نیکنام

مشاوره فردی در مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

كلینیك دانشگاه الزهرا، مشاوره فردی و خانواده و کودک.

کلینیک دانشگاه علامه طباطبایی، مشاوره فردی و خانواده

مرکز آتیه درخشان ذهن، مشاور کودک، نوجوان و خانواده

مرکز روانشناسی و مشاوره دانشگاه خاتم، مشاوره فردی، خانواده، اختلالات خلقی