مارس 5, 2020 توسط صلح درون 0 دیدگاه

دکتر نیکو فرحزادی

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

کارشناس عرفان و ادیان از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی
دکترای مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

ترجمه و تالیف کتاب مصاحبه تشخیصی اختلالات روانپزشکی بر اساس DMS-5

ارایه مقاله در انجمن ملی مشاوره با موضوع “زندگی مشترک بدون ازدواج، پدیده ای نوظهور”
مقاله علمی پژوهشی با عنوان “اثر بخشی نمایش خلاق بر کاهش اختلالات درونی سازی کودکان پیش دبستانی”

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن مشاوره ایران

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_icon_text_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_team_w”][/siteorigin_widget]

سپتامبر 19, 2019 توسط صلح درون 0 دیدگاه

دکتر ماندانا نیکنام

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_icon_text_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

کارشناسی مشاوره از دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه الزهرا

دکتری مشاوره از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مدرس آسیب شناسی روانی، روانشناسی عمومی، نوروسایکولوژی، نظریه های شخصیت، نظریه های مشاوره و رواندرمانی، نظریه های مشاوره گروهی، روش ها و فنون مشاوره، آمار و روش تحقیق، اخلاق در مشاوره و روانشناسی، روانشناسی رشد، نظریه های مشاوره و رواندرمانی خانواده، کاروزی

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن مشاوره ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

1. نیکنام، ماندانا، حسینیان، سیمین، یزدی، منور. (1389). رابطه باورهای كمال گرایانه و رفتارهای خود ناتوان ساز در دانشجویان مجله علمی –پژوهشی علوم رفتاری. 2: 108-103

2. شریفی درآمدی، پرویز، نیکنام، ماندانا؛ گیوه چ، الناز، (1390). بررسی رابطه کمال گرایی مادران و دختران: پدیده انتقال بین نسلی. فصلنامه خانواده پژوهی. 7(4)؛ 479-492

3. حسینیان، سیمین؛ نیکنام، ماندانا. تاثیر مداخله آموزش شناختی – رفتاری بر کمال گرایی در یک جمعیت غیر بالینی (1389). . مجله پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 1 (2)؛ 13-26

4. حسینیان، سیمین؛ نیکنام، ماندانا. (1389). تاثیر مداخله آموزش شناختی- رفتاری بر خودناتوان سازی و خودکارآمدی زنان ورزشکار. رفتار حرکتی و علوم ورزشی، 7: 63-78

5. حسینیان، سیمین؛ قاسم زاده، سوگند، نیکنام، ماندانا. (1390).بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانشجویان دختر. پژوهشهای کاربردی روانشناختی. (3)2: 65-59

6. حسینان، سیمین؛ قاسم زاده، سوگند، نیکنام، ماندانا. (1390).پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی. مشاوره شغلی و سازمانی، 9: 49-42

7. شفیع آبادی، عبدالله؛ نیکنام ماندانا، (1394). رابطه کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی در پرستاران: بررسی نقش واسطه‌ای خویشتن پذیری‌غیر‌مشروط. مجله مطالعات روانشناختی. 11 (1). 115-139

8. حسینیان، سیمین، نیکنام، ماندانا (1378). ایجاد شبكه های یاورانه جهت تقویت مراكز مشاوره و مددكاری. (1387). مجله آرامش. شماره 26

9. نیکنام، ماندانا، مداحی، ابراهیم، شفیع آبادی، عبدالله. (1395). اثربخشی مدل شناختی-رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 1 (26). 7-117

10. نیکنام، ماندانا، مداحی، ابراهیم، شفیع آبادی، عبدالله. (1396). مقایسه اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات و معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد. فصلنامه پژوهش کاربردی روانشناختی، 8 (2). 1-15

11. نیکنام، ماندانا، مداحی، ابراهیم، شفیع آبادی، عبدالله.(1397). بررسی اثربخشی معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، 1 (25). 56-73

12. نیکنام، ماندانا و حسینیان، سیمین. (1397). اثربخشی مد‌اخله‌ی د‌رمان فعال‌سازی رفتاری بر کاهش ولع مصرف و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد‌ (مورد‌ مطالعه: زنان شهر تهران)، پژوهشهای انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده، 6 (2)، 216 -199

13. غزنوی خضزآبادی، فاطمه؛ نیکنام، ماندانا. (1398)، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین، مجله علوم پزشکی بیرجند، 26 (3)

14. عبدالعظیمی، مریم، نیکنام، ماندانا. (1398) اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ادراک حمایت اجتماعی و نارضایتی از بدن در سالمندان، روانشناسی پیری، 5 (1) 44-36

15. علوی هراتی، فاطمه؛ نیکنام، ماندانا و حسینیان، سیمین (1397). تاثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر سخت‌رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی– نقص‌توجه. توانمندسازی کودکان استثنایی. 9 (3) 61-73

16. نیکنام، ماندانا؛ خودی، زهرا و خودی، مرجان. (1398). بررسی رابطه تصویر بدنی و خودپنداره با شادكامی در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر تهران. نشریه دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد، شماره 1

17. نیکنام، ماندانا، تاج، طه. (1398). پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان، دو فصلنامه علمی پژوهشی زن و خانواده. 7 (3)

18. نیکنام، ماندانا، (1398). اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر بر سرسختی‌روانشناختی و استرس ادراک شده زنان زنان دارای همسر معتاد، پژوهش های نوین روانشناختی، 15 (54)

19. نیکنام، ماندانا؛ جواهری، مژگان (1398). اثربخشی آموزش روش حل تعارض میلر بر دلزدگی زناشویی و شادکامی زوجین، مجله رویش روانشناسی.
20. نیکنام، ماندانا (1398). مقایسه سرسختی روانشناختی وخودکارآمدی درمردان سالمند شاغل و بازنشسته، سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی. قزوین، 1398

21. نیکنام، ماندانا، بهمردی، الهام. اثربخشی آموزش مهارت¬های رندگی بر خودپنداره و مولفه های آن در کودکان کار و خیابان. دومین کنفرانس بین¬المللی روانشناسی، مشاوره و تعلیم و تربیت. مشهد 1397

22. نیکنام، ماندانا؛ وطن پرست، شیدا. بررسی رابطه شیوه های فرزندپرروی والدین و منبع کنترل با گرایش به اعتیاد نوجوانان دختر دومین کنفرانس بین¬المللی روانشناسی، مشاوره و تعلیم و تربیت. مشهد1397

23. مقایسه كمال گرایی مثبت و منفی د ردانشجویان دختر و پسر. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه شاهد. ادیبهشت 1389

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مشاوره فردی در مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

كلینیك دانشگاه الزهرا، مشاوره فردی و خانواده و کودک.

کلینیک دانشگاه علامه طباطبایی، مشاوره فردی و خانواده

مرکز آتیه درخشان ذهن، مشاور کودک، نوجوان و خانواده

مرکز روانشناسی و مشاوره دانشگاه خاتم، مشاوره فردی، خانواده، اختلالات خلقی

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_team_w”][/siteorigin_widget]

آگوست 28, 2019 توسط صلح درون 0 دیدگاه

دکتر مریم بیدادیان

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_icon_text_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

عنوان پایان نامه دکتری: “بررسی نقش عوامل روانشناختی مؤثر در ورود بیماران مبتلا به ام اس به مرحله پیشرونده ثانویه و تدوین بسته ارتقاء سازگاری”

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: “طراحی و ارزیابی الگوي پیش بینی نگهداري وزن در افراد مبتلا به چاقی”

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

روانشناس بالینی و روانسنج در کلینیک ترک اعتیاد مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، از مهرماه 1389 تا خردادماه 1390.

روانشناسی بالینی و دستیار پژوهش در کلینیک چاقی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان سینا، از سال آذرماه 1389 تا مرداد ماه 1392.

پژوهشگر در مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، به مدت یک سال از مردادماه 1390تا تیرماه 1391.

روان درمانگر در مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، از خرداد ماه 1391 تا خرداد ماه 1397.

مجري طرح “برگزاري 120 دوره آموزشی روانشناسی بحران”، سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران، پاییز 1391.

روانشناس بالینی و روانسنج در مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا، از فروردین 1392 تا فروردین ماه 1393.

مدیر فنی بخش روان درمانی انفرادي مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، از تیر ماه 1392 تا تیر1393.

مدیر فنی بخش آموزش هاي همگانی و کارگاه هاي مرکز گروه آتیه درخشان ذهن، از دي ماه 1392 تا تیرماه 1393.

مدیر فنی کلینیک زوج و خانواده گروه آتیه درخشان ذهن، از تیرماه 1393 تا اردیبهشت ماه 1398.

روانشناس بالینی و روان­درمانگر در شرکت دارویی Merck Serono، از تیرماه 1393، هم اکنون ادامه دارد.

روان­درمانگر در کلینیک آوای درون (تحت مدیریت آقای دکتر دژکام)، از مهرماه 1393، هم اکنون ادامه دارد.

روان­درمانگر در کلینیک تخصصی خانواده و کودک پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی، از تیرماه 1395، هم اکنون ادامه دارد.

معاونت روان­درمانی در گروه آتیه درخشان ذهن ،از اردیبهشت 1398، هم اکنون ادامه دارد.

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

كتب تألیفی

رستمی، رضا؛ بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، حمید (1395). راهنماي عملی درمان شناختی- رفتاري افسردگی: آموزش بالینی براي درمانگران. تهران: انتشارات ارجمند.

قدیری، فرشته، مقدسی، عبدالرضا ناصر، اوجی، مهسا، بیدادیان، مریم، اعتصام، فرناز، اردشیر لاریجانی، فاطمه، عظیمی، امیررضا (1395). بازتوانی ذهنی در مبتلایان به ام اس. تهران: انتشارات فرهامه.

رستمی، رضا؛ بیدادیان، مریم (1396).  تمرینات عملی شناختی ـ رفتاری برای افسردگی. تهران: انتشارات ارجمند.

 

مقالات ISI

Razeghi Jahromi, S., Abolhasani, M., Bidadian, M., Kouti, L. (2013). Comparison of obesity psychological disorders comorbid between older and young adult women. Psychology, 4 (11), 1-3.

Zahraie, Sh., Bahrami Ehsan, H., Akbari Asbagh, P., Bidadian, M. (2013). Construction and assessment of psychometric properties of survival of marital life expectancy scale among infertile population. Journal of Science Series Data Report, 5 (6), 1-11.

Owji, M., Sahraian, M.A., Bidadian, M., Ghadiri, F., Etesam, F., Azimi, A., Moghadasi, A.N. (2018).Evaluation the relationship between emotional intelligence and cognitive disorders in patients with Multiple Sclerosis. Iranian Journal of Neurology, 17 (2), 78-81.

Owji, M., Ashraf-Ganjouei, A., Sahraian, M. A., Bidadian, M., Ghadiri, F., & Moghadasi, A. N. (2019). The relationship between cognitive function and body mass index in multiple sclerosis patients. Multiple sclerosis and related disorders, 32, 37-40.

مقالات فارسی

بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادي (1391). مروري بر چالش هاي موجود در درمان چاقی. مجله تحقیقات علوم رفتاري، ویژه نامه طب رفتاري، دوره10، شماره 757-771.

بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادي؛ پورشریفی، حمید؛ زهرایی، شقایق (1392). طراحی و ارزیابی الگوي پیش بینی نگهداري وزن در افراد مبتلا به چاقی. نشریه علمی -پژوهشی روانشناسی سلامت، دوره شماره 8، 5-12.

زهرایی، شقایق؛ بهرامی احسان، هادي؛ کرمی نوري، رضا؛ بشارت، محمدعلی؛ بیدادیان، مریم (1393). نقش بازنمایی شناختی، شخصیت و عامل ناباروري در پیش بینی بهزیستی روان شناختی زنان نابارور. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاري، دوره 12، شماره 4، 520-535.

بیدادیان، مریم، بهرامی احسان، هادي، زهرایی، شقایق  (در نوبت چاپ). تبیین موفقیت در نگهداري وزن بر حسب تصویر بدنی و رفتارهاي خوردن. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاري.

صالحی، سپیده؛ پورشریفی، حمید؛ بیدادیان، مریم (1393). عوامل روانی پیش بینی کننده موفقیت در کاهش وزن زنان چاق. مجله پزشکی ارومیه، شماره 5، 373-381.

كنگره های خارجی

Zarei, J., Rostami, R., Bidadian, M., Shafi Zade, R., Sepasi, S., & Abdolmanafi A. (2011). Suicide probability: a study on reasons for living, hopelessness and loneliness. The 12th European Congress of Psychology Istanbul 2011, Poster Abstracts, 1451.

Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Poursharifi, H. (2011). Obesity and quality of life: The role of early maladaptive schemas. Social and Behavioral Sciences, 30, 993 – 998.

Poursharifi, H., Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Salehinezad, M. A. (2011). The relationship between early maladaptive schemas and aspects of identity in obesity. Social and Behavioral Sciences, 30, 517 – 523.

Razeghi Jahromi, S., Abolhasani, M., Bidadian, M., & Kouti, L (2013). Comparison of obesity/psychological disorders comorbid between middle aged and old women. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17 (1), S807.

Salehi Nezhad, M. A., Bagherian, F., Yekta, M., Bidadian, M., & Bahramizade, H. (2013). A comparison of social problems, thought problems, attention problems and defence styles in two groups of adolescents with affective and anxiety problems. Global Journal of Psychology Research, 3 (1), 1-8.

كنگره های داخلی

بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، حمید (1391). ابعاد هویت در افراد مبتلا به چاقی و افراد داراي وزن نرمال. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، 7،662-665.

بهرامی زاده، حمید؛ بیدادیان، مریم (1391) . طرحواره هاي ناسازگار اولیه و ابعاد هویت در افراد مبتلا به چاقی. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، 7،640-644.

بیدادیان، مریم، بهرامی احسان، هادي، زهرایی، شقایق (1393). تبیین نگهداري وزن بر اساس حالت و صفت اضطراب.مجموعه مقالات اولین همایش روانشناسی سلامت، تحقیقات علوم رفتاری،298.

 

طرح های تحقیقاتی

همکار اصلی در طرح  “بررسی ارتباط بین چربی احشایی شکم با شدت بیماري انسدادي مزمن ریوي”، گروه ریه،  بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمستان 1390 ، هم اکنون ادامه دارد، کد پژوهشیار 17927-77-02-91.

همکار اصلی در طرح “تعیین رابطه بین چربی احشایی و دانسیته استخوان در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی قبل از سن یائسگی”، مرکز تحقیقات روماتولوژي، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمستان 1390 الی زمستان 1391، کد پژوهشیار 15454-41-04-90.

همکاري در طرح  “بررسی ارتباط اختلالات شناختی با دست برتري در بیماران مبتلا به ام اس”، مرکز تحقیقات ام اس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار 1392، کد پژوهشیار 19823- 54-03-91.

همکاري در طرح  “طراحی یک ابزار بازتوانی ذهنی در جهت پیشگیري از پیشرفت اختلالات شناختی در مبتلایان به بیماري مالتیپل اسکلروزیس و بررسی میزان تاثیر آن”، مرکز تحقیقات ام اس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار 1392، کد پژوهشیار 17331-85-02-91.

حضور در كنگره

شرکت در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، زمستان 1389.

شرکت در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، زمستان 1391.

شرکت در بیستمین کنگره بین المللی نورولوژي و الکتروفیزیولوژي بالینی ایران، بهار 1392.

شرکت در اولین همایش سراسري روانشناسی سلامت ایران، بهار 1393.

شرکت در دومین کنگره بین المللی اضطراب، پاییز 1393.

شرکت در دوازدهمین کنگره ام اس، پاییز 1394.

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مدرس کارگاه “مهارتهاي زندگی” در شرکت پخش و پالایش فرآورده هاي نفتی، تابستان 1391

مدرس کارگاه “مهارت هاي زندگی” در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی در بخش آموزش به سازمانها )کادر بیمارستان شریعتی(، تابستان 1391

مدرس کارگاه” معرفی درمان شناختی – رفتاري اختلال افسردگی” در کلینیک مشاوره و روانشناختی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، اسفند ماه 1391

مدرس کارگاه “مصاحبه انگیزشی” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، شهریور ماه 1393

مدرس کارگاه “راهکارهای مقابله­ای” در گردهمایی بیماران مبتلا به ام اس در شرکت دارویی Merck Serono، بهمن ماه 1393

مدرس کارگاه “حمایت هیجانی خانواده­های افراد مبتلا به ام اس” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، مرداد ماه 1394

مدرس کارگاه “مصاحبه انگیزشی” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، مرداد ماه 1394

سخنرانی با عنوان “جنبه های روانی ـ اجتماعی سازگاری با ام اس” در دوازدهمین کنگره ام اس، پاییز 1394

مدرس کارگاه “شناسایی و مقابله با افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس” در گردهمایی بیماران مبتلا به ام اس در شرکت دارویی Merck Serono، بهمن ماه 1394

مدرس کارگاه “مصاحبه انگیزشی” و “افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، تیر ماه 1395

مدرس کارگاه “افزایش تبعیت درمانی در بیماران مبتلا به ام اس” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های کشور، تیر ماه 1396

مدرس کارگاه “تکنیک­های کاربردی فالوآپ و افزایش تبعیت درمانی در بیماران مبتلا به ام اس” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان­های
کشور، تیر ماه 1397

شرکت در کارگاه آموزشی “روانشناسی رفتار غیرکلامی و کاربرد آن در مشاوره و آموزش و ارتباطات” به مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکتر سید محسن فاطمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1388

شرکت در کارگاه آموزشی ” SPSS پیشرفته” به مدت 10 ساعت، تدریس توسط دکتر حجتالله فراهانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1389

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی “درمان هاي شناختی-رفتاري اختلالات هیجانی” به مدت 112 ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1388-1389

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی “درمان شناختی  رفتاري کمالگرایی” به مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکترلادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1389

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی “مداخلات شناختی-رفتاري در خودکشی” به مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1389

شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی “درمان فراشناختی اختلالات هیجانی: اختلال اضطراب فراگیر و وسواس فکري و عملی” به مدت 17 ساعت، تدریس توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال،1389

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی “مداخلات غیردارویی در سوءمصرف موادمخدر از جمله مواد محرک )شیشه(  و درمان با متادون” به مدت 32 ساعت، تدریس توسط دکتر آذرخش مکري، انجمن روانشناسی ایران، 1389

شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی “دوره تربیت مربی آموزش مهارتهاي زندگی براي بزرگسالان” به مدت 112ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1389-1390
شرکت در سمپوزیوم درمان شناختی ـ رفتاري به مدت 4 ساعت، سخنرانی توسط دکتر لادن فتی، دکتر پروانه محمدخانی، دکتر حسن حمیدپور، دکتر ندا علی بیگی و خانم سارا بنی هاشمی، انجمن روانشناسی ایران، 1391

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی “زوج درمانگري سیستمی  رفتاري” به مدت 16 ساعت، تدریس توسط دکتربشارت، مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان، دانشگاه تهران، پاییز 1391

شرکت در کارگاه آموزشی  تخصصی “درمان روانکاوانه ملانکولی” به مدت 12 ساعت، تدریس توسط آقاي محمدپور و خانم مهدي پور، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ناخودآگاه، پاییز 1392

شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “بیوفیدبک” به مدت 6 ساعت، تدریس توسط خانم سهرابی، گروه آتیه درخشان ذهن، تابستان 1395

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

عضو کمیته اجرایی سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، اسفندماه 1389

روانشناس طرح پایش سلامت نمایندگان مجلس شوراي اسلامی )مجري طرح: بیمارستان شهید رجایی، تیرماه 1391

عضو کمیته ویرایش دفترچه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، اسفند 1391

دوره سوپرویژن خانواده درمانی شناختی رفتاري (CBCT) به مدت 35 ساعت با راهنمایی و نظارت دکتر موتابی، کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1388و بهار1389

دوره سوپرویژن آسیب شناسی روانی به مدت 200 ساعت، با راهنمایی و نظارت دکتر امینی (روانپزشک و مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران)، بیمارستان روانپزشکی روزبه، زمستان 1389و بهار 1390

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

طراحی بسته درمان شناختی-رفتاري اختلال افسردگی عمده، گروه آتیه،1390 (چاپ توسط انتشارات ارجمند)

طراحی بسته مهارت هاي زندگی،گروه آتیه، 1390

طراحی بسته درمان شناختی-رفتاري اختلال دوقطبی، گروه آتیه، 1391

طراحی بسته مدیریت خشم، مرکز مشاوره زندگی با همکاري بیمارستان شریعتی، 1391

طراحی بسته مدیریت خشم و هیجان هاي منفی، بیمارستان آتیه، 1391

[siteorigin_widget class=”orion_team_w”][/siteorigin_widget]

جولای 14, 2019 توسط صلح درون 0 دیدگاه

دکتر زهرا براتی

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مشاوره و درمان اختلالات اضطرابی
مشاوره فردی
مشاوره تحصیلی
تغییر و اصلاح رفتار های ناسازگارانه
مشاوره و درمان اختلالات افسردگی

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
عضو انجمن روانشناسی تربیتی جمهوری اسلامی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی- دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات
عنوان پایان نامه: رابطه ساختاری نگرش دینی بر سلامت روان با میانجی گری سبک های دلبستگی و بخشودگی

دکتری تخصصی : روانشناسی تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عنوان رساله :ارائه مدل ساختاری خودکار آمدی تحصیلی، خود پنداره و راهبردهای یادگیری با میانجی گری گرایش های اهداف پیشرفت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

تدریس

دروس آمار استنباطی،آمار توصیفی، روش تحقیق کمی و کیفی، روانشناسی یادگیری، بهداشت روانی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی تفاوت های فردی

در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکز و تهران جنوب

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

شرکت در کارگاه های آموزشی:

روان درمانی و فرزند پروری فعال کودک با رویکرد آدلری- دکتر حمید علیزاده-1396

درمان اختلالات یادگیری و بیش فعالی و نقص توجه-دکتر حمید علیزاده- 1396

دوره آموزشی مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج مبتنی بر تئوری انتخاب با تدریس دکتر سید علی قاسمی- انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران-اردیبهشت 1396

دوره درمان اختلالات یادگیری و بیش فعالی-انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران-بهار 1396

دوره جامع تربیت درمانگر حرفه ای- تشخیص افتراقی اختلالات روانی بر اساس DSM5-  ارزیابی ،فنون مصاحبه تشخیصی و فرمول بندی تشخیصی- رویکرد درمانی رفتار درمانی شناختی-کلینیک دکتر محمد حاتمی -پاییز و زمستان 1395

دوره اختلالات شخصیت پیشرفته-کلینیک روانشناسی پیمان – 1391

دوره درمان اختلالات جنسی-دکتر محمد علی بشارت-1390

دوره تشخیص اختلالات روانی و شخصیتی بر اساس DSM-IV-TR – کلینیک پیمان -1389

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

انتشار مقاله :

 Title: Investigation of the impact of teaching stress management skill on psychological Well-being and social security in women ho head households0

Published in: International Journal of Psychology and Behavioral Research.

 Vol.1, No.2, in February 2014

مقاله ”نقش واسطه ای مقایسه اجتماعی در رابطه با حمایت اجتماعی ادراک شده والدین و همسالان با مادی گرایی در دانش آموزان دوره متوسطه“، چاپ شده در نشریه شناخت اجتماعی، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

مقاله” مدل تاب آوری تحصیلس بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد“، چاپ شده در نشریه روشها و مدلهای روانشناختی، شماره 25، پاییز 1395

مقاله ”بررسی نقش هوش معنوی و امنیت روانی در پیش بینی فرسودگی شغلی در بین روانپزشکان و روانشناسان “ چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیبهای اجتماعی، خرداد 1397

مقاله”بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجار یابی آزمون نگرش دینی“ ، چاپ شده در نشریه علمی، تخصصی رهیافت پیشگیری، پیش شماره اول، پاییز 1396

مقاله” پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس خود پنداره و ارزشهای تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت“ ، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تابستان 1397

مقاله” پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری و ارزشهای تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت“ ، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تابستان 1397

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_icon_text_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_team_w”][/siteorigin_widget]

ژوئن 3, 2019 توسط صلح درون 0 دیدگاه

شقايق كيالها

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

روان درمانی اختلالات خلقی، افسردگی و اضطراب

مشاوره نوجوانان و تعارضات درون خانوادگی

مشاوره و درمان رفتارهای پر خطر از قبیل خودکشی، روابط عاطفی نسنجیده

طرحواره درمانی (اسکیما تراپی)

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

 

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

كارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین

پذیرفته شده در آزمون تخصصی دوره دكترای روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی خانواده جمهوری اسلامی ایران

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

كارورزی: اختلالات خلقی و خودكشی /بیمارستان آزادی
كارگاه شناختی رفتاری CBT/دكتر حسن حمید پور
كارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی/ دكتر امیر مسعود رستمی
دروه طرحواره درمانی (اسکیما تراپی) / دکتر حسن حمید پور
كارگاه شناخت درمانی كودكان /دكتر لطفی آزاد
كارگاه مهارتهای زندگی/دكتر منوچهری
كارگاه زبان بدن – كارگاه اختلالات شخصیت -كارگاه فوبیاو افسردگی- كارگاه فرزند پروری
مشاوره تحصیلی در موسسئه آموزشی عالی ابن یمین

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_icon_text_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_team_w”][/siteorigin_widget]

می 11, 2019 توسط صلح درون 0 دیدگاه

دکتر بهزاد علی گوهری

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مشاور تخصصی فوبیا، زوج درمانی، خیانت و شکست های عاطفی

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکترای تخصصی روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1376

مدرس در مقاطع کارشناسی و ارشد در واحدهای علوم پزشکی، تهران شمال و علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

بیش از 20 سال سابقه تدریس در حوزه های:
آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی کودکان و نوجوانان، روانشناسی شخصیت، مشاوره، روانشناسی اجتماعی و اجتماعی کاربردی، روانشناسی شناختی، رشد و مباحث اساسی، روانشناسی اعتیاد،

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مدیر اداری و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 1382- 1387

عضو فعال و دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد واحد رودهن 1382 – 1387

عضو فعال کمیسیون تعیین خسارات درمانی کارکنان  و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن 1382 – 1387

عضو اجرایی فعال و نماینده معاونت اداری  – مالی  در همایش های ملی و بین المللی

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد واحد رودهن 1382 – 1387

عضو اجرایی فعال و نماینده معاونت اداری – مالی  در همایش ها و برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد واحد رودهن

عضو اجرایی فعال در جلسات اداری – مالی و راهبردی دانشگاه آزاد واحد رودهن 1382 – 1387

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مصاحبه بالینی و تشخیصی
آشنایی با اختلالات شخصیت
آشنایی با خود هیپنوتیزم
اصول و فنون مشاوره
مدیریت استرس
درمان شکست عشقی و عاطفی
شخصیت شناسی
شناخت زبان بدن در روابط احتماعی
مهارت های اجتماعی در روابط بین فردی
مهارت های آشنایی و انتخاب قبل از ازدواج
روش های یادگیری و مطالعه موثر با کمک نقشه ذهنی
مهارت ها و فنون سخنرانی با مشارکت کارشناس صدا و سیما
روش های کسب اعتماد به نفس
آشنایی با هوش هیجانی
آشنایی با مقدمات NLP
آشنایی با مباحث آمار
آشنایی با SPSS
آشنایی با مواد مخدر و تاثیرات آن بر نوجوانان
آشنایی با فضای مجازی و تاثیرات مخرب آن بر نوجوانان

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

بررسی دو زبانگی و لکنت زبان در کودکان
بررسی عوامل خانوادگی موثر بر افسردگی نوجوانان با استفاده از مقیاس افسردگی DSRS و هنجاریابی مقدماتی آن
پیش بینی نگرش دانشجویان نسبت رعایت اصول روابط انسانی توسط اعصای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه و تاثیر آن بر انگیزه تحصیلی آنها
پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس رفتار حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
اثر بخشی معنویت درمانی و راهبردهای مقابله مذهبی بر استرس ثانویه و فراشناخت فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_icon_text_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_team_w”][/siteorigin_widget]

آوریل 9, 2019 توسط صلح درون 0 دیدگاه

کبری آبکار

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

سنجش و ارزیابی هوش، استعداد و علایق

سنجش اختلالات شخصیتی بزرگسالان(افسردگی، اضطراب، وسواس و …)

تشخیص مشکلات رفتاری کودکان (اضطراب، افسردگی، اختلال سلوک، نافرمانی مقابله ای، نقص توجه و بیش فعالی)

تشخیص اختلال یادگیری کودکان

درمان اختلال دیکته

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی جمهوری اسلامی ایران

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

کارشناسی رشته روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد رشته روانسنجی

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مجری طرح غربالگری کودکان پیش دبستانی در مناطق بیست گانه تهران

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

کارگاه آزمون هوش استفورد بینه

آزمون تشخیصی هوش وکسلر کودکان

آزمون شخصیتی mmpi2

آزمون تشخیص بالینی میلون mcmi

اختلال یادگیری

آسیب شناسی اختالالت شایع دوران کودکی ونوجوانی

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_icon_text_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_team_w”][/siteorigin_widget]

فوریه 12, 2019 توسط صلح درون 0 دیدگاه

دکتر خدیجه ابوالمعالی

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

فارغ التحصیلی از رشته روانشناسی کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی با معدل 88/17 از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فارغ التحصیلی از رشته روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 87/17 از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

فارغ التحصیلی از رشته روانشناسی تربیتی در مقطع دکتری تخصصی با معدل 21/19 از دانشگاه الزهرا تهران

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

استاد منتخب گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن  سال 1388 و 1396

پژوهشگر نمونه دانشکده روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن ( سال 1392 )

مجری طرح پژوهشی ساخت و استاندارد سازی مقیاس خشونت خانگی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

همکار طرح پژوهشی استاندارد سازی مقیاس کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

مجری طرح پژوهشی ساخت و استانداردسازی مقیاس سلامت روان براساس آموزه های اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

همکار طرح پژوهشی ملی نظام مراقبت­های اجتماعی از دانش آموزان، وزارت آموزش و پرورش

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مدير گروه علوم تربيتي در دانشگاه امام صادق (ع)- پرديس خواهران به مدت 2 سال

مدیر گروه روان شناسی اصلاح و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن از سال 88- 90

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن. از سال 96 تاکنون

عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات در معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع)

عضو هیآت تحریریه نشریه علمی – پژوهشی Iranian Educational Sociology

عضو هیأت تحریریه نشریه بین المللی Learning and Memory

عضو هیأت تحریریه نشریه فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و بهداشت دانشگاه آستارا

عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش سلامت

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

1397، 2018

 1. ابوالمعالی، خدیجه؛ رضایی نیارکی، مهديه. (1397). تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب آوری و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. اعتیادپژوهی، 12 (45): 209-230.
 2. آقاپور، مهدی؛ ابوالمعالی، خدیجه*. اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1397). مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی دختران دوره­ی متوسطه. پژوهش در نظام­های آموزشی، 12 (42): 1-1.
 3. آقاپور، مهدی؛ ابوالمعالی، خدیجه*. اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1397). اثربخشی آموزش راهبردهای کمک­خواهی بر افزایش سازگاری تحصیلی دختران. مطالعات جامعه­شناختی. 97: 29-41.
 4. ابوالمعالی، خدیجه*؛ رستم آبادی، فرحناز. (1397). مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی زنان ورزشکار یوگا و غیرورزشکار در شهر تهران. فصلنامه پژوهش سلامت. 3 (2): 82-88.
 5. ابراهیمی، عصمت؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ هاشمیان، کیانوش. (1396). نقش واسطه ای ساختار انگیزشی در رابطه­ی بین توانایی­های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان. روان شناسی دانشگاه علامه، 13 (46): 171-190.
 6. کاظمیان، رضا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (پذیرش برای چاپ). مقایسه مکانیزم‌های دفاعی رشد یافته، رشد نایافته و روان‌رنجورانه در افراد جانباز و افراد عادی. طب جانباز.
 7. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1397). نقش هویت تحصیلی و هیجان­های تحصیلی در پیش­بینی هویت تحصیلی دختران دبیرستانی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.
 8. الهام­پور، فوزیه، گنجی، حمزه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). مقایسه رابطه پیشرفت تحصیلی با درگیری تحصیلی، سرسختی و ادارک محیط کلاس درس در دانش آموزان دختر و پسر. مجله تخصصی پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری. 2 (3): 26-40. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1334565/
 9. اعرابیان، اقدس؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب آوری و فرسودگی تحصیلی دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7 (18): 141-163.
 10. محمودی، علی؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). ساخت و هنجاريابي پرسطنامه نگرش سنج استعداد رياضي. فصلنامه علمي– پژوهطي رهيافتي نو در مديريت آموزشی، 9 (2): 77-103.
 11. علیزاده، مرجان؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). طراحی و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی خانواده محور بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دختران تیزهوش. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 9 (2): 75-88.
 12. یارویسی، رضا؛ ناظم، فتاح؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه. پژوهش در نظام­های آموزشی. 12: 415-435.
 13. مرادی، محبوبه؛ کرمی­نیا، رضا؛ حاتمی، حمیدرضا؛ ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1397). بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری سبک‌زندگی در زنان شهر تهران. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، 43 (13): 7-31.
 14. مظاهری، ساناز؛ ناظم، فتاح. ابوالمعالی، خدیجه. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزهی مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی. فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، 5 (2): 66-80.
 15. Khosrotash, Parisa; Abolmaali, Kh, Hashemian, K. (2018). Studying the Effectiveness of Integrative Instruction in Executive Function and the Collaborative for Academic, Social and Emotional learning on the Math: performance. International Journal of Psychology A case study of female students with the mathematical learning disability.

 

1396، 2017

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛ موسی­زاده، زهره. (1396). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه سلامت روان بر اساس آموزه های اسلامی. فصلنامه روان شناسی و دین، 5 (2): 1-12. https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-440-fa.pdf
 2. ابوالمعالی، خدیجه*؛ اصفا، آرزو، هاشمیان، کیانوش. (1396). الگوی ساختاری پیش بینی اهمال کاری تحصیلی با میانجیگری بهزیستی روان­شناختی، اجتماعی و هیجانی در دانشجویان. پژوهش در نظام­های آموزشی، 11 (39): 21-40. http://www.jiera.ir/article_61047.html

18 . چهره، هاشمیه، ازگلی، گیتی؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ نصیري، ملیحه. (1396). بررسی ارتباط ویژگیهاي شخصیتی و رضایت زناشویی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی: مرور سیستماتیک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22: 121-132. https://sjku.muk.ac.ir/article-1-3566-en.pdf

19. خالدی، سارا؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک های هیجانی در افراد  و برونگرا. فصلنامه روان شناختی تحلیلی- شناختی، 8 (28): 33-42.http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_536133.html

 1. خسروتاش، پریسا؛ ابوالمعالی، خدیجه*. هاشمیان، کیانوش. (1396). مقایسه اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداومِ دختران دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در دوره ابتدایی. افراد استثنایی، 7 (27): 79-113. http://jpe.atu.ac.ir/article_8236.html
 2. صابر گرکانی، افسانه؛ کشتی آرای، نرگس؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی بر مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، 3 (5): 131-151.
 3. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی ورابطه‌ی آن باپرخاشگری در نوجوانان دختر دبیرستانی شهر تهران. روان­سنجی، 22: 125-140. http://jpsy.riau.ac.ir/article_1202.html
 4. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، هاشمیان، کیانوش. (1396). پیش بینی پرخاشگری دختران نوجوان بر اساس فرآیندهای ارتباطی خانواده با میانجیگری تنظیم شناختی هیجان. مطالعات روان­شناختی دانشگاه الزهرا، 13 (3): 129-146. http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_3034.html
 5. کهندانی، مهدیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه‌ی انعطاف‌پذیری شناختی دنیس، وندروال و جیلون. نشریه روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه مرودشت، 8 (29): 53-70. http://jpmm.miau.ac.ir/article_2556.html

25. گراوند، فریبرز؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ گنجی، حمزه؛ کیامنش، علیرضا. (1396). تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 7 (25): 181-202.

 1. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ میرهاشمی، مالک. (1396). نقش میانجی گر هیجان تحصیلی در رابطه بین محیط یادگیری سازاگرا و شایستگی تحصیلی دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران. پژوهش­های کاربردی روان شناختی دانشگاه تهران، (2)8: 72-95. http://jem.atu.ac.ir/article_7566.html
 2. موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه*، میرهاشمی، مالک. (1396). ساختار تحلیل عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش آموزان دختر نوجوان. فصلنامه روان شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی، 11، 2 (42): 275-294. http://apsy.sbu.ac.ir/article/view/16959
 3. 28. میرحیدری، سیدجعفر؛ میرهاشمی، مالک؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت. فصلنامه توانمندی کودکان استثنایی، 21(8): 16-24. https://www.empoweringchildrenj.com/article/85
 4. هیراد آسا، ماهرخ؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1396). پیش­بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. مجله تخصصی پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری. 2 (10): 83-95. http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1735301&l=fa
 5. ساعی، ویدا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان بیماران مبتلا به بیماری صرع. مجله علمی- پژوهشی خانواده و بهداشت. 7 (4): 16-1.
 6. پاشا خانلو، ترانه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1396). پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک زندگی در زنان متأهل. مجله علمی- پژوهشی خانواده و بهداشت، 7 (3): 10-1.
 1. Jonbeshi A, Abolmaali K*. Confirmatory Factor Analysis of the Experiential Avoidance Questionnaire in High School Students. Journal of behavioral Science 2017; 11(2):1–7.
 2. Mohammad Nezhad M, Nazem F, Abolmaali K. Identification Empowerment Predisposing Factors in Islamic Azad University – A Theory Grounded Theory Approach. Interdisciplinary Journal of Education 2017; 1(4):64–72.
 1. Abolmaali, K; AghaeipourGavasaraei, M. (2017). Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Reducing the Maladaptive Schemas of Posttraumatic stress disorder in Veterans’ Wives. Interdisciplinary Journal of Education, 1 (2). 7-19.

1395، 2016

 1. . ابوالمعالی، خدیجه*؛ آل یاسین، فاطمه. (1395). بررسی معنای زندگی از دیدگاه امام علی و مقایسة آن با دیدگاه ویکتور فرانکل. دو فصلنامه علوم تربیتی و معارف اسلامی، 4 (6): 85-105.
 2. ابوالمعالی، خدیجه*، آقایی­پور گواسرایی، مائده، کمال، اکرم سادات. (1395). ­مقایسۀ اثربخشی آموزش تکنیکهای شناختی رفتاری و آموزش طرحواره محور بر تعدیل علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. پزشکی علمی جندی شاپور. 15 (2). 200-187.
 3. ابوالمعالی، خدیجه*؛ گودرزی، مهدی. (1395). تبیین معنای زندگی بر اساس تصور خدا و اضطراب مرگ در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. دو فصلنامه­ی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام. 3: 5-23.
 4. ابوالمعالی، خدیجه*؛ یعقوبی، مطهره. (1395). ساخت و عامل يابي پرسشنامه رهبري كار تيمي در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول. نوآوري هاي مديريت آموزشي، 11 (4): 7-19.
 5. ابوالمعالی، خدیجه*، محمدتبار کاسکری. (1395). بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 11 (37): 113-132.
 6. آذرنیاد، آرش؛ مدنی، مهتاب؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). رابطۀ سبک های پردازش هویت و راهبردهای حل تعارض با بهزیستی روانشناختی. مجله روان­شناسی، 2 (20): 346-360.
 7. اعرابیان، اقدس؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ شریفی، حسن­پاشا. (1395). تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط مادر-وفرزند با میانجی گری تاب آوری در دختران دانش آموز. فصلنامه ی پژوهش های کاربردی روان شناختی، 159-173.
 8. باقرپور، لیلا؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ سیف، علی اکبر. (1395). روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی. روان سنجی، 4 (16): 1-17.
 9. پسندیده، راحله؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی. اندیشه و رفتار، 11 (41): 7-16.
 10. حریری، پرستو؛ صابری، هاییده؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج­شناسی بر مهارت­های روان­خوانی، درک مطلب و حافظه کاری در دانش آموزان دختر با مشکلات خواندن. فصلنامه افراد استثنایی، 6 (23): 51-81. http://jpe.atu.ac.ir/article_7367.html
 11. شجاعیان، مریم؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر افزایش سرمایه روان شناختی جانبازان. فصلنامه علمی- پژوهشی طب جانباز، 4 (8): 202-196.
 12. کمالی ایگلی، سمیه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، هاشمیان، کیانوش. (1395). پیش­بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در دختران نوجوان دبیرستانی. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 10، 3 (39): 310-291. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1306175
 13. منایی، زهره؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1395). همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان جانبازان نابینا از یک چشم: مطالعه موردی استان فارس. طب جانباز، 4 (8): 235-241.
 14. محلاتی، ریحانه؛ ابوالمعالی، خدیجه*، (1395). مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ایرانی و مهاجر دورۀ متوسطه با توجه به ملیت – نوع مدرسه و جنسیت آنان. نوآوری­های آموزشی، 15 (60): 118-99.
 15. میراخورلی، الهه؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ غباری بناب، باقر. (1395). تحلیل اکتشافی و عاملی مقیاس هوش معنوی کینگ برای معلمان‌های‌‌ دبیرستان شهر تهران‌‌. روان سنجی، 5 (19): 43-58.
 16. نقدبیشی، الهام؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). نقش باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان در رضایت شغلی مربیان مهدکودک. فصلنامه مطالعات دبستان و پیش دبستان علامه طباطبایی، 2 (5): 47-68.
 17. . Aminian M, Abolmaali K. Executive Function in Patients with Bipolar Disorder and normal people. International Journal of Education and Applied Sciences 2016; 8(2):378–84.
 18. Gholami Bozorgi M, Abolmaali K. Predicting sexual diversity based on processing of emotional information and dimension of processing of emotional information. International Journal of Education and Applied Sciences 2016; 8(1).
 19. Saif AA, Jebbeli A, Abolmaali K, Farrokhi N. The comparison of the music and chess training effectiveness in learning mathematics. Advances in Environmental Biology 2016; 10(2):80–5.

 

1394، 2015

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛ افضلی قادی، مونا؛ بیدخوری، سمیرا. (1394). پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر. نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های روان شناختی، 18: 44-36.
 2. ابوالمعالی، خدیجه*؛ آقایی پور گواسرایی، مائده. (1394). اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش علائم استرس ترومای ثانويه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. نشریه علمی- پژوهشی طب جانباز، 7 (2): 57-65.
 3. ابوالمعالی، خدیجه*؛ کمال، اکرم­السادات. (1394). اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره بر کاهش علائم ترومای ثانوی در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب. نشریه علمی- پژوهشی طب جانباز، 1 (7): 21-28.
 4. پارسیان، منیر؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه، میرهاشمی، مالک. (1394). پیش بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز تربیتی خانوادگی به منظور سلامت روانی نوجوانان در جامعه: طراحی مدلی برای پیشگیری از اعتیاد. مجله علوم پزشکی اردبیل، 15 (2): 194-206.
 5. عبدی، هادی.م؛ هاشمیان، کیانوش؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم. پژوهشنامه تربیتی، 44 (10). 111-128.
 6. گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش، پاکدامن، شهلا؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). مقایسه فراوانی ویژگی های ترسیمی کودکان بدسرپرست با کودکان عادی 5 تا 11 سال. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 16(1): 54-65.
 7. محلاتی، ریحانه؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1394). سهم خودکارآمدی و سازگاری در پیش­بینی غرور ملی دانش­آموزان. پژوهش­های روان­شناختی، 18 (1): 116-125.
 8. نظری، سوسن؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1394). بررسي ارتباط کمال گرايي و عزت نفس با رضايت جنسي زنان متاهل. مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران )نشریه پرستاري ایران(، 95 (28)، 11-21.

1393، 2014

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛ قربانی ثابت، مریم؛ صابری، هاییده. (1393). پیش بینی اختلالات رفتاری- عاطفی برون نمود در نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده آنان. مجموعه مقالات خانواده پژوهی- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، 260-233.
 2. ابوالمعالی، خدیجه*؛ رفیعیان اصفهانی، خدیجه. گنجی، حمزه. (1393). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های سلامت روان در افراد متاهل، مجموعه مقالات خانواده پژوهی- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، 129-151.
 3. چراغی، الناز؛ ابوالمعالی، خدیجه*. (1393). اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر افزایش سرمایه روان شناختی در زنان متاهل. فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و بهداشت، 5 (1): 1-14.
 4. رزم پوش، مینو؛هاشمیان، کیانوش؛ابوالمعالی، خدیجه. (1393). تعیین سهم تاب اوری و هوش معنوی در پیش­بینی جهت­گیری زندگی دانشجویان. تحقیقات مدیریت آموزشی. 21: 49-66.
 5. Abolmaali K, Barkhordari P. The Prediction of Mental Health Based on Social Problem Solving and Self-Efficacy among undergraduate students. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 1(2):78–84.
 6. Abolmaali K, Keivan L, Ajilchi B. The Prediction of Social Problem-Solving Skills Based on Birth Order and Attachment Styles. AASoci 2014; 04(01):15–9.
 7. Abolmaali K, Rashedi M, Ajilchi B. Explanation of Academic Achievement Based on Personality Characteristics Psycho-Social Climate of the Classroom and Students’ Academic Engagement in Mathematics. OJAppS 2014; 04(05):225–33.
 8. Abolmaali K. Saberi, H, Saber, S. The Construction and Standardization of a Domestic Violence Questionnaire. Scientific Research 2014; 4(1):51–7. Available from: URL: http://file.scirp.org/Html/42244.html.
 9. Karkhaneh M, Hashemian K, Abolmaali K. Studying the Efficacy of communication skills training (based on the TA theory) in reducing marital burnout in Kermanshah. Journal of Applied Science and Agriculture 2014; 9(2):872–9.
 10. Kohantorabi F, Abolmaali K. The Prediction of Job Satisfaction Based on Coping Skills in Pilots and Assistant of Pilots. JSSM 2014; 07(03):260–6.
 11. 73. Abolmaali K, Ghafari T, Ajilchi B. The Prediction of High School Girls’ Happiness Based on Their Educational Major and Their Mothers’ Gender Stereotypes. AASoci 2014; 04(04):121–7.
 12. Gili S, Bahmanzad E, Hashemian K, Abolmaali K, Pakdaman S. Drawing characteristics of Iranian Children with dysfunctional parents. Advances environmental biology 2014; 8(17):598–603.
 13. Salehi Moghadam N, Abolmaali K, Mojtabaie M. Comparison of Meta-Cognitive Beliefs with Regard to Depressed, Obsessive-Compulsive and Normal Individuals. Journal of Behavioral Sciences 2014; 06(13):1662–8.
 14. Shater Dalal Yazdi K, Abolmaali K. Effectiveness of happiness teaching with Fordyce method on belonging to school of students. Journal of Novel Applied Sciences 2014; 3(3):287–90.
 15. Tehrani L, Abolmaali K. Comparison of Metacognitive Beliefs and Measures of Executive Functions in Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Depression with Normal Individuals. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 7(1).
 16. Yadegari L, Hashemiyan K, Abolmaali K. Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Young People with Social Anxiety. IJSRK 2014; 2(8):395–403.
 17. Rashedi M, Abolmaali K. The relationship between personality characteristics and the psycho-social climate of the classroom in the engagement of high school students studying mathematics. International Journal of Education and Applied Sciences 2014; 1(1):225–34.
 1. Hassankhani S, Abolmaali K. Prediction of sexual variety seeking based on personality characteristic, sexual beliefs and gender among married individual. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2015; 5(S (4)):465–70.

 

1392، 2013

 1. ابوالمعالی، خدیجه*. (1392). تحلیل متن: استقرا یا قیاس. دو فصلنامه علوم تربیتی و معارف اسلامی. 1 (1). 85-104.
 2. ابوالمعالی، خدیجه*؛ مجتبایی، مینا؛ رحیمی، ندا. (1392). پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی بر اساس مهارتهای حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم رفتاری بیمارستان بقیه الله، 7 (2): 115-122.
 3. ابوالمعالی، خدیجه*. (1392). پيشبيني اضطراب، پرخاشگری و شایستگي اجتماعي كودكان پيش دبستاني بر اساس كمالگرایي ناسازگارانه والدین. فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن، 3 (4): 25-35.
 4. چراغعلی گل، هایده؛ رستمی، امیرمسعود، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). مقایسه جو خانواده دختران فراری و غیر فراری 20 -12 ساله. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 6 (18): 77-108.
 5. صابری، هاییده؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1392). استاندارد سازی سنجش کیفیت ازدواج در زوج های شهر تهران. مجله روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تنکابن، 4 (2): 60-73.
 6. کریم زاده، منصوره؛ اصغری جعفرآبادی، محمد؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1392). فصلنامه تعلیم و تربیت عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای جنسیتی در پیشرفت ریاضی، 29(114): 113-144.
 7. همرنگ، حمید؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ گنجی، حمزه. (1392). پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان براساس سبک‏های تفکر معلمین آنان. اندیشه های تازه در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ویژه نامه: 190-203.
 8. Abolmaali K, Bagheri F, and Azadmanesh M. The comparison of linguistic components in boys with and without learning disability. European Journal of Experimental Biology 2013; 3(5):581–6.
 9. Abolmaali K, Mahmudi R. The prediction of academic achievement based on resilience and perception of the classroom environment. Open Science Journal of Education 2013; 1(1):7–12.
 10. Abolmaali K, Memari E. The effect of inhibitory-concentrative exercises on increasing mathematics skills among girls with ADHD. Advances in Environmental Biology 2013; 7(6):1143–7. Available from: URL: https://www.thefreelibrary.com/The+effect+of+inhibitory-concentrative+exercises+on+increasing…-a0346926581
 11. MerghatiKhoei E, Rahimi R, Abolmaali K. The Effect of Self-Education Package Using Cognitive Behavioral Methods on Sexual Communication of Married Couples. J. Appl. Environ. Biol. Sci 2013; 3(8):42–6.

 

1391، 2012

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛کیوان، لیلا؛ سعادتی شامیر، ابوطالب. (1391). پیش بینی مهارت­های حل مسئله اجتماعی بر اساس ترتیب تولد و سبک­های دلبستگی. پژوهشنامه تربیتی، 33: 13-32.
 2. تقاضا، مژگان؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ صابری، هاییده. (1391). مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان بیش فعال و عادی. نشریه علوم رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ابهر، 4 (11): 26-29.
 3. ابوالمعالی، خدیجه*؛هاشمیان، کیانوش؛ اناری، فهیمه. (1391)  تعیین سهم مؤلفه­های ادراک محیط کلاس درس در پیش­بینی درگیری تحصیلی دانش­آموزان در کلاس درس. نوآوری در مدیریت آموزشی، 7(3):  19-33.
 4. خوش لهجه صدق، انیسی؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ خوش لهجه، زهرا؛ ایمانی؛ احسان؛ حسینی، علی. (1391). مقایسه طرحواره های ناسازگار افراد معتاد موفق و ناموفق به ترک و جمعیت غیر بالینی. یافته های نو در روان شناسی، 33: 40-69.
 5. عاملی، طیبه؛ ابوالمعالی، خدیجه*؛ میرزایی، بهشته. (1391). مقایسه حل تعارض و کیفیت زندگی معتادان به تریاک با معتادان به مواد محرک. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیاد پژوهی، 6 (24): 55-68.

 

1390، 2011

 1. ابوالمعالی، خدیجه*؛ مهران، گلنار؛ منادی، مرتضی؛ خسروی، زهره؛ ناظرزاده کرمانی، فرشته. (1387). تاثير روش شناختي رفتاري بر ارتقاء برخي از مؤلفه‌هاي شناخت اجتماعي در پسران بزهكار. فصل‌نامۀ علمی– پژوهشی مطالعات روان شناختي دانشگاه الزهراء، 2 (6): 45-72.

 

 

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

چاپ کتاب نظریه های بزهکاری و جرم شناسی در سال 1394 توسط انتشارات ارجمند

چاپ کتاب پژوهش کیفی: از نظریه تا عمل در سال 1391توسط انتشارات علم

چاپ کتاب پرخاشگری ماهیت، علل و پیش‌گیری (با ضمیمه ماهیت پرخاشگری و پیشگیری از آن از دیدگاه اسلام) در سال 1392توسط انتشارات ارجمند

 

چاپ کتاب سری کتاب های آزمون ورودی دکتری (روان شناسی)- آمار و روش تحقیق، روان شناسی  رشد  روان شناسی تربیتی در سال 1392توسط انتشارات دانش

 

 

 

چاپ کتاب يادگيری زندگی با هم (برنامه بين‌مذهبی و بين‌فرهنگی براي آموزش‌های اخلاقی) در سال 1396 توسط انتشارات علم

 

چاپ کتاب مقدمه ­ای بر روش ­های پژوهش در آموزش و پرورش­ در سال 1395 توسط انتشارات علم

 

چاپ کتاب کاربرد آمار چند متغیری در سال 1395 توسط انتشارات رشد

 

چاپ کتاب بهداشت روانی در سال 1383 توسط انتشارات ساوالان

 

چاپ کتاب ویتامین c برای همسران در سال 1387 توسط انتشارات ساوالان

 

چاپ کتاب روان شناسی عمومی در سال 1388 توسط انتشارات ساوالان

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]
 1. Abolmaali, K. (2009). The Difference between Male Delinquents and Nondelinquents in Social cognition. Diversity in Childhood Education 19th EECERA. www.lefuret.org/19th%20EECERA/EECERA2009Abstracts.pd. Strasburg, France.
 2. Abolmaali, K. (2010). The concept of dead in preschool Children. Diversity in Childhood Education. 20 th EECERA. www.wlv.ac.uk/PDF/sed-res-eecera-2010.pdf, Birmingham- England.
 3. ابوالمعالی، خدیجه؛ صابری، هاییده؛ حق شناس، طلعت. (1390). تأثیر سبک‌های هویتی مردان بر انواع خشونت خانگی آنان نسبت به همسر خود. دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر. https://www.civilica.com/Paper-PISHGIRIIAU01-PISHGIRIIAU01_004.html
 4. ابوالمعالی، خدیجه؛ شائق، حمیرا. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان در زنان نابارور. تأثیر سبک‌های هویتی مردان بر انواع خشونت خانگی آنان نسبت به همسر خود. اولین کنگره بین الملل و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران-ایران.
 5. ابوالمعالی، خدیجه. (1388). تبیین جرائم خشونت بار در بزهکاران. همایش ملی علمی ـ کاربردی پیشگیری از جرم ( قوه قضائیه). مشهد مقدس.
 6. ابوالمعالی، خدیجه. (1390). نواندیشی اسلامی در مقابله با خشونت خانگی نسبت به همسر. چهارمین همایش نو اندیشی دینی با محوریت خانواده و زنان دانشگاه شهید بهشتی، تهران. http://hamayesh.sbu.ac.ir/default.htm
 7. طالبی نجف آبادی، سهیلا، ابوالمعالی، خدیجه؛ اسدی، سهند. (1392). پیش بینی اضطراب بر اساس هوش هیجانی و تاب آوری در دانش آموزان دختر در شهر تهران. نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی-تهران. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20
 8. گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش؛ پاکدامن، شهلا، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). مقایسه چگونگی بیان گرایش های دفاع من در ترسیم کودکان بد سرپرست و کودکان عادی بر اساس آزمون ترسیم خانواده. نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20
 9. ابوالمعالی، خدیجه. (1393). رابطه عملکرد خانواده با اختلالات سلوک، اختلال نافرمانی مقابله‌ای و ADHD در نوجوانان. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. تهران-ایران.
 10. ابوالمعالی، خدیجه؛ رفیعیان اصفهانی، فرخنده. (1393). رابطه مؤلفه‌های سلامت روان با رضایت از زندگی زناشویی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران-ایران.
 11. ابوالمعالی، خدیجه، غفاری اقدم، آجیل چی. بیتا. (). پیش بینی شادکامی دختران دبیرستانی بر اساس رشته تحصیلی آنان و کلیشه‌های جنسیتی مادران آنها. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران-ایران.
 12. . گیلی، شهناز؛ هاشمیان، کیانوش؛ پاکدامن، شهلا، ابوالمعالی، خدیجه. (1392). نقش خانواده در شکل گیری در کودکان از خود و خانواده. نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. http://www.iranachildpsy.ir/fa/news/59-2013-09-15-11-37-20
 13. ابوالمعالی، خدیجه؛ کیوان، لیلی؛ آجیل چی، بیتا. (1393). تبیین مهارت‌های حل مسئله اجتماعی بر اساس ترتیب تولد و سبک‌های دلبستگی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. تهران- ایران.
 14. ابوالمعالی، خدیجه؛ اثنی عشری، اکرم؛ آجیل­چی، بیتا. (1393). پیش بینی اضطراب تحصسلی و سازگاری اجتماعی بر اساس جو عاطفی خانواده، دومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی. تهران- ایران.
 15. مهدی پور، اکرم؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1394). پیش بینی خلاقیت براساس سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران- ایران. https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_355.html
 16. مهدی پور, اکرم و خدیجه ابوالمعالی (۱۳۹۴). پیش بینی خلاقیت براساس سرمایه روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاههنر تهران،اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین،https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_387.html
 17. مصطفوی النوری, سیده سروناز وخدیجه ابوالمعالی، ۱۳۹۴، پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس حساسیت اضطرابی،کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان،https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO01-PSYCHO01_003.html
 18. رضایی, معصومه و خدیجه ابوالمعالی، ۱۳۹۴، تعیین سهم جهت گیری زندگی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی احساس تعلق در دانش آموزان دختر،اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز،https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_050.html
 19. ابوالمعالی, خدیجه و زهرا محمودی، ۱۳۹۴، تاثیرآموزش مهارتهای تاب آوری برکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان،اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه. https://www.civilica.com/Paper-ASIBCONF01-ASIBCONF01_073.html
 20. قبادی, محدثه و خدیجه ابوالمعالی (۱۳۹۴)، مقایسه سبک های دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی نوجوانان دختر و پسرساکن مراکز بهزیستی و در خانواده،دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، تهران، https://www.civilica.com/Paper-MRHCONF02-MRHCONF02_163.html
 21. 21. ابوالمعالی، خدیجه؛ جنبشی، عاطفه. (1395). پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس اجتناب تجربی. سومین کنفرانس روان شناسی مدرسه، تهران- دانشگاه الزهرا. ص. 9.
 22. اسفندیار، فاطمه؛ ابوالمعالی، خدیجه. (1395). پيش بيني رضايت شغلي براساس باورهاي فراشناخت و سطح نگراني و سلامت روان معلمان آموزش وپرورش شهرستان فيروزكوه. سومین کنفرانس روان شناسی مدرسه، تهران- دانشگاه الزهرا. ص. 33.
 23. آصفی راد، بهناز؛ ابوالمعالی، خدیجه، میرهاشمی، مالک. (1394). اثربخشی آموزش همدلی در افزایش رضایت جنسی زنان متأهل. اولین کنگره ملی انجمن روان شناسی ایران
 24. ابوالمعالی، خدیجه؛ رفیعیان اصفهانی، فرخنده. (1394). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روانی در افراد متأهل. مجموعه مقالات خانواده پژوهی از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و تعلیم و تربیت با رویکرد معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران. 129-152.
 25. . ابوالمعالی، خدیجه، قربانی ثابت، مریم؛ صابری، هاییده (1394). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روانی در افراد متأهل. مجموعه مقالات خانواده پژوهی از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و تعلیم و تربیت با رویکرد معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران. 233-260.
 26. ابوالمعالی، خدیجه. (1394). اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی ارتقای سلامت و سواد آموزی، مشهد- خراسان رضوی.
 27. ابوالمعالی، خدیجه؛ محمدی، حبیبه (1394). مقایسه سطح تمایز یافتگی خود و سبک های هویت در زنان و مردان جوان و میانسال. کنفرانس ملی هویت (عوامل و زیرساخت ها).
 28. محمدی, حبیبه و ابوالمعالی، خدیجه. (۱۳۹۶)، مقایسه سطوح تمایز یافتگی خود در زنان و مردان جوان و میانسال شاغل،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه نیکان، https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO04-PSYCHO04_029.html
[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

عنوان پروژه ، پایان نامه ورسالهنام دانشجومقطعتاریخ دفاع
1

رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی، الگوی ارتباط مادر- فرزند وتاب آوری در دختران دانش آموز پایه اول متوسطه دوره دوم شهر تهران

اقدس اعرابیاندکتری روان شناسی تربیتیاسفند 95
2تاثیر آموزش کارکرد های اجرایی و مهارت های  عاطفی -اجتماعی  بر افزایش سطح  تمرکز و  عملکرد ریاضی دختران  دانش آموز ناتوان در یادگیری ریاضیپریسا خسروتاشدکتری روان شناسی تربیتی6 مهر 95
3پيش­بيني اضطراب امتحان براساس كمال­گرايي و جایگاه اجتماعي-اقتصادي با ميانجي­گري اجتناب تجربي در دانش آموزان دوره متوسطه دومعاطفه جنبشیدکتری روان شناسی تربیتی

15 مهر 95

4مقایسة سازگاری تحصیلی، عملکرد تحصیلی و غرور ملی دانش‌آموزان مقطع متوسطة مدارس تک‌ملیتی و چندملیتی در شهر یزدریحانه محلاتیدکتری روان شناسی تربیتی6 مهر 95
5تبیین پرخاشگری دختران نوجوان دبیرستانی براساس فرایندهای ارتباطی خانواده، کمال‏گرایی وتنظیم شناختی هیجان و کاربندی آزمایشی برای کاهش پرخاشگریسمیه کمالی ایگلیدکتری روان شناسی تربیتیفروردین 96
6تاثیر کاربرد آموزش مجازی بر سرعت پردازش اطلاعات (انعطاف پذیری ذهنی و توجه انتخابی) و گسترش دانش(سواد رایانه ) در دانشجویانلیلا باقرپوردکتری روان شناسی تربیتیتابستان 1394
7تأثیر آموزش نظریه ذهن بر سازگاری اجتماعی نوجوانان بزهکار دارای اختلال سلوکسعیده جعفریکارشناس ارشد روان شناسی بالینیاسفند 95
8استانداردسازی پرسشنامه منطقی تجربیسیما سادات صفوی پور نایینیکارشناس ارشد روان­شناسی عمومیاسفند 95
9مقایسه معنای زندگی ، مکانیزم های دفاعی و سرمایه روان شناختی در جانبازان و افراد عادیرضاکاظمیانکارشناس ارشد روان شناسی بالینیاسفند 95
10تحلیل روایت های زندگی بیماران اسکیزوفرنیامحمدیکارشناس ارشد روان شناسی بالینیاسفند 95
11تحلیل روایت های زندگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبینیره سادات دادصفتکارشناس ارشد روان شناسی بالینیفروردین 96
12مقایسه تکانشگری و تنظیم شناختی هیجان و باورهای منطقی درمیان نوجوانان  دختر تک فرزند و چند فرزندفاطمه خدادادبیگیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیفروردین 96
13اثربخشی معنویت درمانی در کاهش استرس، افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به  PMSتوران ساری زادهکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1395
14اثربخشی معنویت درمانی بر سبک های مقابله ای و علائم PMSافسون خدامکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1395
15نقش باورهای فراشناخت و سبک های اسنادی در تبیین تنظیم شناختی هیجان در معتادان در حال ترکمهری رضایی نیارکیکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1395
16مقايسه ى اثر بخشى اموزش نظريه انتخاب و درمان فراشناختى بر کاهش احساس تنهايي و ترس از ارزيابى منفى در افراد درون گراآرزو عربیکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1395
17مقایسه عملکرد اجرایی و کفایت اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک و دو و افراد عادیمحبوبه امینیانکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1395
18اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر افزایش سرمایه روان شناختی دانش آموزان مقطع متوسطهمریم شجاعیانکارشناس ارشد روان شناسی عمومی1395
19مقایسه حساسیت اضطرابی و پردازش اطلاعات هیجانی در افراد وسواس، افسرده و عادیمریم اینانلوکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1395
20تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله اجتماعی بر افزایش سرمایه روان شناختیالناز چراغیکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1394
21همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان در جانبازان یک چشم نابینازهره مناییکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1395
22تعیین سهم سلامت روان بر اساس آموزه های اسلامی و پردازش اطلاعات هیجانی در پیش بینی تنوع طلبی جنسی در دانشجویان دانشگاه رودهنمرضیه غلامیکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1394
23تبینی معنای زندگی از دیدگاه امام علی (ع) و مقایسه دیدگاه ایشان با دیدگاه ویکتور هوگوفاطمه سادات آل یاسینکارشناس ارشد روان­شناسی عمومی
24مقایسه باورهای فراشناخت، کارکردهای اجرایی و سطح تحمل فشار در افراد وسواس، افسرده و عادیلیلا طهرانی آزادکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1394
25پیش بینی خوش بینی و رضایت زناشویی در مربیان مهد کودک بر اساس باورهای فراشناخت و تنظیم شناختی هیجانالهام نقدبیشیکارشناس ارشد روان شناسی بالینی1394
26پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس باورهای فراشناخت و سبک­های دلبستگی در زنان متأهلفاطمه تاجیککارشناس ارشد روان شناسی عمومیبهمن 95
27مقایسه ادراک از نحوه فرزند پروری، سازگاری عاطفی و هم وابستگی در دانشجویان دختر و پسرنسیبه پورمختاریکارشناس ارشد روان شناسی عمومیبهمن 95
28پیش بینی پرخاشگری بر اساس سوگیری توجه و سبک های هویتی در دختران نوجوانفریده پناهیارشد روان شناسی عمومی7 مهر 95
29مقایسه خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری بیماران دارای سرطان و ام اسهاجر حاتمیارشد روان شناسی عمومی24 شهریور 95
30مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک‌های عاطفی در افراد درونگرا و برونگرابتول خالدیارشد روان شناسی عمومی29 شهریور 95
31اثرات سینی شن درمانی بر کاهش مشکلات عاطفی- رفتاری کودکان پیش دبستانی شهر تهرانماهرخ هیراد آساارشد روان شناسی عمومی8 شهریور 95
32مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی ورزشکاران و غیر ورزشکاران یوگا با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آنهافرحناز رستم آبادیارشد روان شناسی بالیتی6 شهریور 95
33مقایسه مهارتهای حل مسائل اجتماعی  و انعطاف­پذیری شناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس فکری – عملی

 

سرور شکوریارشد روان شناسی بالینی29 شهریور34پیش بینی رضایت شغلی براساس باورهای فراشناخت وسطح نگرانی وسلامت روان معلمان آموزش وپرورش شهرستان فیروزکوهفاطمه اسفندیارارشد روان شناسی بالینی5 مرداد 9535پیش بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادارک شده در دانشجویانماهرخ هیراد آساارشد روان شناسی بالینی4 مرداد 9536مقایسه الگوی روابط والد – فرزند و سبکهای هویت در بین متولدین دهه 40,60و70کامران احمدیارشد روان شناسی عمومی7 مرداد  9537مقایسه بهزیستی روان شناختی، جامعه شناختی و هیجانی فرزندان افراد دورکار و غیر دورکارالهه خسروانجمروان شناسی بالینی29 شهریور 9538اثربخشی سینی شن درمانی بر مشکلات عاطفی_ رفتاری کودکان پیش دبستانی

 

سیده نرگس عبداللهی کیوانیروان شناسی بالینیتابستان 1395

 

[siteorigin_widget class=”orion_empty_space_w”][/siteorigin_widget]