شناخت انواع رشد کودک، آشنایی با مراحل رشدی بهنجار کودک و نیازهای هر مرحله، شناخت ویژگیها و تواناییهای کودک در هر مرحله سنی و رشد مناسب آن سن، نکاتی کلیدی در حل مشکلات رفتاری کودکان مانند: جیغ زدن، لجبازی، خجالتی بودن، ترس از صحبت کردن در جمع، خشم ، ترس ، اضطراب و ……. در جلسات فرزندپروری مورد توجه قرار می گیرند.