در بخش پژوهش ها، مقالات و تحقیقات تدوین و تهیه شده توسط متخصصان روانشناسی کلینیک صلح درون گردآوری شده و جهت مطالعه و استفاده دانشجویان و یا علاقه مندان به موضوعات روانشناسی ارائه داده شده است.