• 02122618001 - 02122618005

کارگاه های تخصصی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره صلح درون به پشتوانه  متخصصانی مجرب در عرصه روانشناسی کشور، کارگاه های تخصصی برای دانش­ آموختگان و دانشجویان روانشناسی برگزار می کند.

قسمت دیدگاه بسته شده است.