مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره صلح درون به پشتوانه  متخصصانی مجرب در عرصه روانشناسی کشور، کارگاه های تخصصی برای دانش­ آموختگان و دانشجویان روانشناسی برگزار می کند.